Investigation On The Fitting Of The Criteria In The State Planning Organization Spo Of The Strategic Plans In The Metropolitan Municıpalities: A Case Of Çukurova Regıon


Abstract views: 132 / PDF downloads: 55

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7789359

Keywords:

Strategy, Strategic Planning, Municipality, Local Government, Cukurova Region

Abstract

This study was conducted to examine the strategic plans of Adana, Mersin and Hatay Metropolitan Municipalities of Çukurova Region for the period 2015-2019 and to evaluate the strategic planning experience in the municipalities in accordance with the criteria that the State Planning Organization (SPO) prepared to cover public institutions and organizations. Thus, it is determined that the existing strategic plans of the metropolitan municipalities are specified in accordance with the criteria in the guideline.

In this research, content analysis is taken as basis. 50 criteria are evaluated under 5 headings in the strategic planning guide. These criteria are; Preparation, status analysis, future outlook, cost, monitoring and evaluations.

As a result of the research, Mersin Metropolitan Municipality appears to meet all the criteria. In Adana Metropolitan Municipality, there are deficiencies in future criteria, cost criteria and evaluation criteria. In Hatay Metropolitan Municipality, there are deficiencies in situation analysis criteria, in-house and environment analysis criteria, future vision criteria and monitoring\evaluation criteria. According to the results of the study; It is thought that the strategic planning of the metropolitan municipalities should be evaluated as a whole.

References

Akat, I. (1998). İşletme Yönetimi. İzmir: Barış Yayınları.

Bakanlığı, M. (2006). Maliye Bakanlığı 2008-2012 Stratejik Plan Çalışması Temel Bilgilendirme Belgesi. Ankara: Maliye Bakanlığı.

Bradford, R. W., & Duncan, J. P. (2000). Simplified Strategic Planning. Chandler House Pres.

Bryson, J. M. (1996). Creatin And Implementing Your Strategic Plan A Workbook For Public And Nonprofit Organization. Jossy-Bass, CA.

Bryson, J. M. (1996). Creatin And Implementing Your Strategic Plan A Workbook For Public And Nonprofit Organization. Jossy-Bass, CA.

Bushnell, D. &. (1992). TQM In The Public Sector. Strategies For Quality Services, 11(3).

Chandler, A. (1962:13). Strategy And Structure. The MIT Press. Cambridge.

Çevik, H. V. (2000, Eylül). Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim Ve Vizyon Oluşturma: Türk Emniyet Örgütü İçin Bir Model Önerisi. Türk İdare Dergisi(428).

Çukurova Kalkınma Ajansı. (2013). 2014-2023 Çukurova Bölge Planı. Çukurova Kalkınma Ajansı.

Dağ, Ş. (2009). Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Kamu Hukuku Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Demir, T. (2001). Küreselleşen Ve Yoğunlaşan Rekabet Ortamında Kamu Ve Özel Sektör Örgütlerinde Stratejik Yönetimin Yeri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal

Demir, V. (2009). Sistematik Stratejik Planlama Ve Yönetimi. Ankara: TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Demir, V. (2009). Sistematik Stratejik Planlama Ve Yönetimi. Ankara: TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, İşetme Anabilim Dalı Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Demira, B. H. (Tarih Yok). Türkiye’de Anakent Yönetimleri: Uygulama Ve Sorunlar” Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar II,. Ankara: Nobel Yayınevi.

Dinçer, Ö. (1998). Stratejik Yönetim Ve İşletme Politikası. İstanbul: Beta Yayınları.

Doğan, M. (1998). İşletme Ekonomisi Ve Yönetimi. İzmir.

DPT. ((2006a). Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 2. Sürüm. Ankara: DPT Yayınları.

Eke, A. E. (1982). Anakent Yönetimi Ve Yönetimler Arası İlişkiler. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler.

Erdem, A. (2006). Stratejik Yönetim Ve Kamu Örgütlerine Uygulanabilirliği. Mersin: Mersin Üniversitesi SBE.

Ergun, T. (2004). Kamu Yönetimi Kuram/Siyasa/Uygulama. Ankara: TODAİE Yayını.

Göktekin, İ. Y. (2003). KOBİ'lerde Stratejik Planlama Ve Bir Uygulama. Bursa: Sosyal Bilimler Enstitüsü: Uludağ Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı.

Gözlükaya, T. (2007). Yerel Yönetimler Ve Stratejik Planlama. Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Gözlükaya, T. (2007). Yerel Yönetimler Ve Stratejik Planlama: Modeller Ve Uygulama Örnekleri”. Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Hamel, G. (1994). Geleceği Kazanmak. İstanbul: İnkilap Yayınları.

Hanna, N. (1985). Strategic Planning And Management. World Bank Staff Working Paper No:751 , Washington, DC.

Haraç, S. (2001). Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci: Çorlu Belediyesi Stratejik Planları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

Hunger, D. J., & Wheelen, T. L. (2007). Essential Of Strategic Management. 4. Ed., Prentice-Hall Inc., NJ.

Karaduman, O. (2017, 06 11). Bursa Şehir. 06 2017, 2017 Tarihinde Www.Sehirmedya.Com: Http://Sehirmedya.Com/Yazarlar/Belediyelerde-Stratejik-Planlama-Ve-Surecleri/ Adresinden Alındı

Kaya, A. (Kayseri). Büyükşehir Belediye Yaklaşımı. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu.

Kaygusuz, S. (2009). İşletmelerde Stratejik Planlama Ve Bütçeleme. Bursa: Dora Yayıncılık.

Kenneth, A. (1971:27). Hornewood:Dowjohnes-Irwin Inc.

Kenneth, A. (1971:77). The Concept Of Corporate Strategy. Hornwood: Dow Jones-Irwin Inc.

Kerman, U., Altan, Y., & Öztop, S. (2012). Büyükşehir Belediyeleri Ve İl Özel İdarelerinde Stratejik Planlama;Ankara, İstanbul Ve İzmir Örneği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1), 89-100.

Kerman, U., Altan, Y., Aktel, M., & Öztop, S. (2012). Belediyelerde Stratejik Planlama: Ege Blgesi İl Belediyeleri Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 1-15.

Kılavuzu, D. (2006:15-23).

Kılavuzu, D. (2006:15-23).

Koteen, J. (1997). Strategic Management İn Public And Nonprofit Organizations. 2. Ed., Praeger, Westport, CT.

Kutlucan, K. Ü. (2009). Belediyelerde Stratejik Planlama Uygulaması. Ankara: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimlerenstitüsü.

Küp, F. (2011). İstanbul: Endüstri Mühendisliği. Fen Bilimleri Enstitüsü.

Küp, F. (2011). Stratejik Planlama Süreci Ve Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yaşanan Sorunların Stratejik Planlama İle Çözülmesi. İstanbul: Endüstri Mühendisliği Fen Bilimleri Enstitüsü.

MEB. (2010:50).

MEB. (2010:77).

Nadaroğlu, H. (2001). Mahalli İdareler. İstanbul: Beta Yayınevi.

Övgün, B. (2010). Bürokrasiden Yönetişime Yönetim Biçiminin Değişmesi. Ankara.

Öztop, S. (2007). Stratejik Planlamanın Belediyelerde Uygulanmas. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi SBE.

Öztop, S. (2007). Stratejik Planlamanın Belediyelerde Uygulanması. Kocaeli.

Öztop, S. (2007). Stratejik Planlamanın Belediyelerde Uygulanması. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Quinnn, J. B. (1980:27). Strategies For Change. Logical Incrementalism, 27. Homewood: Richard D. Irwin Incorporation.

Sabuncuoğlu, Z. T. (2001). İşletme. Bursa: Ezgi Yayınları.

Sabuncuoğlu, Z. T. (2001). İşletme. Bursa: Ezgi Yayınları.

Sezen, S. (1999). Devletçilikten Özelleştirmeye Türkiye’de Planlama. Ankara: TODAİE Yayını.

Steiss, A. W. (2003). USA: Virginia Polytechnic Institute And State University.

Steiss, A. W. (2003). USA: Virginia Polytechnic Institute And State University.

Steiss, A. W. (2003). Strategic Management For Public And Nonprofit Organizations. Virginia Polytechnic Institute And State University. USA.

Şimşek, H. (2002). Planlama Ve Stratejik Planlama,.

TBMM. (2004, Temmuz 10). Www.Tbmm.Gov.Tr/Kanunlar/K5216.Html. Mayıs 08, 2017 Tarihinde Www.Tbmm.Gov.Tr: Https://Www.Tbmm.Gov.Tr/Kanunlar/K5216.Html Adresinden Alındı

Toprak, Z. (2006). Yerel Yönetimler. Ankara: Nobel Yayın.

TUİK. (2017, 5 4). Http://Www.Tuik.Gov.Tr/Start.Do. TUİK, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU: Http://Www.Tuik.Gov.Tr/Pretablo.Do?Alt_İd=1059 Adresinden Alındı

TUİK. (2017, Mayıs 4). Http://Www.Tuik.Gov.Tr/Start.Do. TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu: Http://Www.Tuik.Gov.Tr/Pretablo.Do?Alt_İd=1059 Adresinden Alındı

TÜBA, S. (2011:1068). Stra

teji Ve Taktik. Ankara.

TÜİK. (2017, 5 4). Http://Www.Tuik.Gov.Tr/Start.Do. 2017 Tarihinde TUİK, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU: Http://Www.Tuik.Gov.Tr/Pretablo.Do?Alt_İd=1059 Adresinden Alındı

Ülgen Hayri, M. K. (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Literatür Yayınları.

Ülkü Çavdar, M. S. (2006). Kent Yoksulları Ve Kentin Değişen Yapısı . Ufuk Çizgisi, 12.

Ünlü, O. (2007). Kamuda Stratejik Planlama Dönemi: Belediyelerce Hazırlanmış Stratejik Plan Örnekleri. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yalçınkaya, Ş. (2010). Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Ve Stratejik Yönetim Üzerine Beykoz Belediyesi Örneği. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.

Yılmaz, K. (2003). Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Plan Uygulaması. Sayıştay Dergisi(50-51), 69-86.

Yılmaz, K. (2003). Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Uygulaması. Sayıştay Dergis(50-51), 83-84.

Yüksel, F. (2002). Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Çağdaş Yerel Yönetimler (Cilt 11). Ankara.

Published

2023-03-31

How to Cite

GÖRGÜN , A. (2023). Investigation On The Fitting Of The Criteria In The State Planning Organization Spo Of The Strategic Plans In The Metropolitan Municıpalities: A Case Of Çukurova Regıon. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(1), 210–228. https://doi.org/10.5281/zenodo.7789359

Issue

Section

Articles