The Effect of Web-Assisted English Teaching, Based on Using Habits of Mind, on the Attitudes and Academic Achievements of 9th and 10th Grade Students

Authors

  • Merve ERİN Müdür Yardımcısı, Hasan Celal Güzel A.İ.H.L., mmerveerinn@gmail.com, ORCID: 0000-0002-3944-4
  • Özden DEMİRKAN Doç.Dr.,Gazi Üniversitesi, oozden@gazi.edu.tr

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECIJSSHvol4iss5pp493-510

Keywords:

Habits of mind, English Language Teaching, Foreign Language Instruction, Web-assisted Teaching

Abstract

The purpose of this study is to measure the effect of Web-assisted teaching, based on using Habits of Mind, which designed for 9th and 10th grade English lesson on students’ attitudes and academic success. The research has been carried out with quantitative method and repeated measures analysis. Participants are 36 students who are studying at Hasan Celal Güzel Anatolian Imam Hatip High School in Çankaya, Ankara. Both before and after the study, an attitude scale towards English lesson and an achievement test were applied to the students. It has been examined whether a significancy exists or not between the means acquired from the tests. In the data analysis, descriptive statics and paired sample t-test have been made by SPSS 15 programme. According to the Attitude Scale results, there is a positive increasing and a significancy between the mean of pre-test and the post-test. Also there is a significancy between the mean of academic achievement tests. Consequently, it could be said that web-assisted English teaching has been made positive impacts on the students’ attitudes toward English lesson and also improved their academic success significantly.

References

Acat, B. ve Demiral, S. (2002) Türkiye'de Yabancı Dil Öğreniminde Motivasyon Kaynakları ve Sorunları, Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi Dergisi, 8 (31), 312-329.

Akman, G.N. (2014) Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri Ders Notları, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar. 20.12.2016 tarihinde http://docplayer.biz.tr/6184019-Nicel-ve-nitel-arastirma-yontemleri.html web sitesinden alınmıştır.

Arslan, A. (2008) Web Destekli Öğretimin Ve Öğretimsel Materyal Kullanımının Öğrencilerin Matematik Kaygısına, Tutumuna Ve Başarısına Etkisi, Marmara Üniversitesi; Doktora Tezi, İstanbul.

Ataizi, M. (2004). Web Destekli Eğitimde Öğrenme Çıktılarının Değerlendirilmesi, 4. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 24-26 Kasım 2004, Sakarya, Türkiye, Vol:2, 1279-1283.

Atay, D. (2004) İngilizce Öğretmenlerinin Motivasyon Stratejileri, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi,Sayı 1, 99-108.

Aydoğan, İ. ve Çilsal, Z. (2007) Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yetiştirilme Süreci

(Türkiye Ve Diğer Ülkeler), Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1), 179-197.

Bağçeci, B. (2004) Ortaöğretim Kurumlarında İngilizce Öğretimine İlişkin Öğrenci

Tutumları (Gaziantep İli Örneği), XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.

Büyüköztürk, Ş. (2016) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

Cengizhan, S. (2007) Proje Temelli Ve Bilgisayar Destekli Ögretim Tasarımlarının; Bagımlı, Bagımsız ve İş Birlikli Ögrenme Stillerine Sahip Ögrencilerin Akademik Basarılarına Ve Ögrenme Kalıcılıgına Etkisi Türk Egitim Bilimleri Dergisi, 5(3), 377-401.

Chou, H.W. Ve Wang, T.B. (2000). The Influence Of Learning Style And Training Method On Self-Efficacy And Learning Performance in www Home Page Design Training, International Journal Of Information Management, 20(6), 455-472

Costa, A.L. & Kallick, B. (2000). Habits of mind: A developmental series. http://www.chsvt.org/wdp/Habits_of_Mind.pdf sayfasından erişilmiştir.

Costa, A.L. & Kallick, B. (2000). Describing 16 habits of mind. http://www.ccsnh.edu/sites/default/files/content/documents/CCSNH%20MLC%20HABITS%20OF%20MIND%20COSTA-KALLICK%20DESCRIPTION%201-8-10.pdf sayfasından erişilmiştir.

Costa, A.L. & Kallick, B. (2008). Learning and leading with habits of mind: 16 essential characteristics for success. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Çelebi, M. D. (2006) Türkiye’de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 285-307.

Çelen, İ. ve Akar Vural, R. (2009) Eğitimde Drama ve İngilizce Öğretimi: İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, İlköğretim Online, 8(2), 425-438.

Ergür, D.O. (2002) Yabancı Dil Öğreniminde Motivasyon Kaynakları, Eğitim ve Bilim Dergisi, 126 (27), 38-42.

Erişti, S.D. ; Şişman, E. ve Yıldırım, Y. (2008) İlköğretim Branş Öğretmenlerinin Web Destekli Öğretim ile ilgili Görüşlerinin İncelenmesi, İlköğretim Online, 7(2), 384-400.

Eşgi, N. (2006). Web Temelli Öğretimde Basılı Materyal Ve Yüzyüze Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:4, Ankara.

Gömleksiz, M.N. ve Sertdemir Düşmez O. (2005) İngilizce’de Relative Clause Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim İle Geleneksel Yöntemin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 163-179.

Hancı Yanar, B. (2008). Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Alan Ve Almayan Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Yabancı Dil Özyeterlik Algılarının Ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.

Haznedar, B. (2010) Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi: Reformlar, Yönelimler ve Öğretmenlerimiz, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 November, Antalya.

June, L.; Chun-Sheng, Y. Ve Chang, L. (2003). Learning Style, Learning Patterns And Learning Performance İn A Webcı-Based Mıs Course, Information&Management, 40(6), 497-507.

Kabakçı, I., Karakaya, Z. (2003). Web’de Öğrenme, Ölçme ve Değerlendirme, Türkiye Bilişim Derneği, Ankara.

Karataş, S. (2003) Öğretim Amaçlı Web Sayfası Tasarımında Renk Kullanımı, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 139-148.

Kettanurak, V.; Ramamurthy , K. Ve Haseman, W. D. (2001). User Attitude As A Mediator Of Learning Performance Improvement In An Interactive Multimedia Environment: An Empirical Investigation Of The Degree Of Interactivity And Learning Styles, International Journal Of Human-Computer Studies, 54(4). 541-583.

MEB (2002). Öğretmen Yeterlikleri, Ankara: Meb Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Basımevi.

Memiş, M.R. ve Erdem, M.D. (2013) Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yöntemler, Kullanım Özellikleri Ve Eleştiriler, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(9), 297-318

Özgür, H. ve Tosun, N. (2010) Internet Destekli Eğitimin E-Öğrenme Tutumlarına Etkisi, İnternet Teknolojileri Derneği XV.Türkiye’de İnternet Konferansı, 2-4 Aralık 2010, İstanbul.

Öztürk, D. (2013) Web Destekli Öğretimin Öğrencilerin Mesane Kateterizasyonunu Öğrenmelerine Etkisi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Paker, T. (2006) Çal Bölgesindeki Okullarda İngilizce Öğretiminin Sorunları Ve Çözüm Önerileri, Çal Sempozyumu, 1-3 Eylül, Denizli.

Pat, A. F. (2000). Learning Styles And Student Attitudes Toward Various Aspects Of Network-Based Instruction, Computers in Human Behavior, 16(4), 359-379.

Reed, W. M. (1994). The Relationship Between The Learning Strategies And Learning Styles N A Hypermedia Environment, Computers in Human Behavior, 10(4), 419-434.

Soyupek, H. (2007) Yabancı Dil Öğretiminde Güdülemenin Önemi, Uluslar arası Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi, ICANAS 38. 10-15 Eylül, Ankara.

Şimşek, A.; Özdamar, N.; Beçit, G.; Kılıçer, K.; Akbulut, Y. ve Yıldırım, Y. (2007) Türkiye’deki Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Güncel Eğilimler, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 439-458.

Tezbaşaran, A. A. (1997). Öğretim Ve Öğrenmede Bilgisayara Dayalı Bilgi Teknolojileri, Tübitak Bilim Ve Teknik Dergisi, 355, 54.

Tok, H. ve Arıbaş, S. (2008) Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Yabancı Dil Öğretimi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(9), 205–227.

Uzunboylu, H. (2002) Web Destekli İngilizce Öğretiminin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Published

2020-12-31

How to Cite

ERİN, M., & DEMİRKAN, Özden. (2020). The Effect of Web-Assisted English Teaching, Based on Using Habits of Mind, on the Attitudes and Academic Achievements of 9th and 10th Grade Students. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 4(5), 493-510. https://doi.org/10.46291/ISPECIJSSHvol4iss5pp493-510

Issue

Section

Articles