Cooperation Between the Regional Cooperation Organization for Development Member Countries to Develop Tourism

Authors

  • Ayşe ERKMEN Öğr. Gör. Dr., Gaziantep Üniversitesi, aerkmen@gantep.edu.tr

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECIJSSHvol5iss1pp18-31

Keywords:

RCD, Tourism, Turkey, Pakistan, Iran

Abstract

The aim of the study is to investigate and determine the tourism works of RCD (Regional Cooperation for Development), which was established between Turkey, Pakistan and Iran in 1964. As a result of literature researches conducted in this direction, the information obtained was discussed in chronological order. Three RCD member countries are the countries with historical, cultural and geographical heritage that can be utilized in the field of tourism. Three countries have the potential to realize tourism in various field. The increase in international tourism demand and the low cost of developing tourism compared to other fields encourages developing countries to develop international tourism. In the 1960s, it is seen that RCD member countries also made an effort to increase touristic activity within the RCD region and to attract tourists from outside the region. With the establishment of the RCD in 1964, the committees gathered on the issue of developing and expanding tourism in the region, a work process was initiated in which it was discussed in detail at the Planning Organization and the Council of Ministers meetings. At the first Council of Ministers meeting in Tehran in October 1964, it was decided that the three countries would sign a tourism agreement and abolish mutual visas. It was stated that the purpose of this meeting was to enable easy travel in the region and bring the people of the three countries closer to each other. In the following meetings, decisions such as the opening of tourist bureaus by member countries, inviting travel writers and representatives of travel agencies from other countries, ensuring that the road and traffic signs of the three countries would comply with the UN rules were taken. Implementation works such as bringing the customs law into compliance with the UN Convention, simplifying the baggage inspection rules, opening fairs and exhibitions to promote tourism, participation in cultural events and making tourism propaganda were initiated. Arrangements such as facilitating the investments that a country wants to make in the other two countries, joint preparation of publications for tourism purposes and joint investments in the field of tourism were made. Efforts were made to encourage young people to take touristic trips in the region. However, in the following process, it is seen that studies were initiated to go out of the region tourism and open the region to world tourism. For this, the studies to determine the tourism potential of the whole region and to evaluate the existing potential were initiated. By 1970, it was decided that the RCD secretariat should have investigated the possibilities of providing financial and technical assistance from a suitable one of the UN Members in order to conduct a tourism research within the scope of the regional plot principles. In this way, studies were carried out between the three countries within the scope of the RCD.

References

Arşiv Kaynakları

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi (BCA).

BCA, Kararlar Daire Başkanlığı, 30-18-1-2/212-79-10/03.11.1967/Ek:105/Sayı:1.

BCA Kararlar Daire Başkanlığı 30-18-1-2/224-63-9/14.08.1968/Ek:105-38/Sayı:1.

BCA, Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü, 30-1-0-0/40-326-22, 23.01.1967, Ek: B, Sayı:1-2.

Resmi Belgeler

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), No: 1, Ekim 1964.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı:6, Mart 1965.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 10, Temmuz 1965.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 10, Belge: 10, Temmuz 1965.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 10, Belge: 11, Temmuz 1965.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 10, Belge: 13, Temmuz 1965.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 10, Belge: 14, Temmuz 1965.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 17 Şubat 1966.

(Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 19, Nisan 1966.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 20, Mayıs 1966..

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 20, Belge: 13, Mayıs 1966.

Dışişleri Belleteni(Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 28, Belge: 18, Ocak 1967.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 28, Belge: 22, Ocak 1967.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 28, Belge: 23, Ocak 1967.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 35, Belge: 2, Ağustos 1967.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 43, Belge: 22, Nisan 1968.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 51, Aralık 1968.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 51, Belge: 4, Aralık 1968.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 46, Temmuz 1968.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 51, Belge: 5, Aralık 1968.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 55, Nisan 1969.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 57, Haziran 1969.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 57, Belge: 11, Haziran 1969.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 63, Belge: 19, Aralık 1969.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 70, Temmuz 1970.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 70, Belge: 4, Temmuz 1970.

Dışişleri Belleteni (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Sayı: 46, Belge: 19, Temmuz 1968.

Kitaplar ve Makaleler

Akdevelioğlu, A. & Kürkçüoğlu, Ö. (2009). Orta Doğu’yla ilişkiler: İran ile ilişkiler. Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar (1919-1980), Baskın Oran (Ed.), Cilt: 1, (784-807), İletişim Yayınları, İstanbul.

Akın, A. (2020a). 2011 genel seçim döneminde turizm. (123-145), Adnan Akın (Ed.), Spesifik Akademik Araştırmalar IKSAD Publications.

Akın, A. (2018a). Turist rehberlerinin mesleki örgütlenmelerinin değerlendirilmesi, Güncel Turizm Araştırmaları, Aliye Akın (Ed.), (98-155), IKSAD Publications.

Akın, A. (2018b). Turizm potansiyelinin değerlendirilmesi (Gaziantep örneği). Aliye Akın (Ed.), Güncel Turizm Araştırmaları, (8-63), IKSAD Publications.

Akın, A. (2020b). Türkiye’de turizmin gelişimi: engeller ve fırsatlar, Enver Günay (Ed.), Türkiye’nin Yakın Dönem İktisadi Tarihi ve Sosyo Ekonomik Sorunları, (1312-157), Gece Kitaplığı.

Akıncı, Z. & Yüzbaşıoğlu, N. (2015). Türkiye, dünya turizm sektörü içerisinde bir belirleyici mi, yoksa bir taşıyıcı mı? Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 52(609), 45-61.

Bacaklıoğlu, G. (2017). Büyük Ölçekli Konaklama İşletmelerinde Risk Yönetimi Algısı. (Yüksek Lisans Tezi), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Çetin, E. (2018). 19. Yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’nde otel ve misafirhanelere dair düzenlemeler. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 29 (1), 63 – 76.

Çımat, A. & Bahar, O. (2003). Turizm sektörünün Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve önemi üzerine bir değerlendirme. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 6, 1-18.

Dinçer, M. Z. & Çetin, G. (2015). Kalkınma planlarında turizm. D. Küçükaltan, H. Çeken & O. Mercan (Eds.), Değişik Perspektifleriyle Turizm Politikası ve Planlaması, Detay Yayıncılık, Ankara.

Erkmen, A. & Akın, A. (2018). Siyasi partilerin 2018 genel seçim beyannamelerindeki turizm vaatlerinin turizm stratejisi 2023 kapsamında değerlendirilmesi. Aliye Akın ( Ed.), Güncel Turizm Araştırmaları (199-246). IKSAD Publications.

Erkmen, A. (2019). Uluslararası turizmin tarihi gelişim süreci. Aliye Akın (Ed.), Uluslararası Turizm Uygulamaları, (3-34). IKSAD Publications.

Ertürk, E. (2001). Kalkınma için bölgesel işbirliği teşkilatı. TDV İslam Ansiklopedisi, 24. Cilt, İstanbul.

Köseoğlu, A. (2019). Hüzün Turizmi Kapsamında Çanakkale Savaşlarının Turizm Ekonomisine Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Öner, O. (1974). Türkiye’yi uluslararası ekonomik kuruluşlara üye yapan antlaşmalar. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No:376.

Özdemir, M. (2011).Türkiye’de Turizmin Başlaması: Osmanlı’da Sanayileşme Çabaları: Sergi-i Umum-i Osmanî (1863 İstanbul Uluslararası Sergisi). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22( 1), 87-90.

Quresh. A. R.C.D. Yönetim potansiyelinin geliştirilmesi, Amme İdaresi Dergisi, https://silo.tips/download/rcd-ynetim-potansiyelinin-gelitirilmesi. (Erişim Tariihi: 08.10.2020).

Sandalcılar, A. R. (2010). Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın Ticari Analizi-SITC Sınıflandırılması Ve Çekim Modeli Üzerine Bir Uygulama-, (Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Erzurum.

Sarı Çallı, D. (2015). Uluslararası seyahatlerin tarihi gelişimi ve son seyahat trendleri doğrultusunda Türkiye’nin konumu. Turizm ve Araştırma Dergisi, 4(1), 4-28.

Soyu, E., Karaçor, S., Altınok, S. & Fırat, E. (2017). Türkiye’de turizm gelirlerinin ekonomideki yeri ve önemi üzerine bir değerlendirme. International Conference On Eurasian Economies.

Uçarol, R. (2006). Siyasi tarih (1789-2001). DER yayınları, İstanbul.

Vatan, A. (2018). Bilecik’in turizm destinasyonu olarak değerlendirilmesine yönelik yerel paydaş analizi. Journal ofTourism and Gastronomy Studies, 6 (4), 604-625.

Yeşilbursa, B. K. (2009). The formation of RCD: Regional Cooperation for Development. Middle Eastern Studies, 45(4), 637–660.

Yıldız, Z. (2011). Turizm sektörünün gelişimi ve istihdam üzerindeki etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(5), 54-71.

Published

2021-02-02

How to Cite

ERKMEN, A. (2021). Cooperation Between the Regional Cooperation Organization for Development Member Countries to Develop Tourism. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 5(1), 18-31. https://doi.org/10.46291/ISPECIJSSHvol5iss1pp18-31

Issue

Section

Articles