The Relationship Between Health Expenditure and Economic Growth: The Case of Turkey


Abstract views: 489 / PDF downloads: 333

Authors

  • Sinan ÇINAR Ege Üniversitesi, PhD, ORCID: 0000-0002-2756-5875, sinancinar110@gmail.com
  • Banu HAS Ege Üniversitesi, PhD, ORCID: 0000-0001-7693-8490, banuhasdeu@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECIJSSHvol5iss2pp114-128

Keywords:

Keywords: Health Expenditures, Economic Growth, Zivot Andrews Unit Root Test with Structural Break, Gregory Hansen Cointegration Test, Toda Yamamoto Causality Test

Abstract

Özet

Çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin döviz kurunun da göz önünde bulundurularak analiz edilmesidir. 1975 ile 2019 yılları için sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin döviz kuru ile birlikte yapısal kırılmalı ekonometrik analizler aracılığıyla incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada bağımlı değişken iktisadi büyüme oranı, bağımsız değişkenler ise sağlık harcamaları ve döviz kurudur. Çalışmada kullanılan yöntem Gregory Hansen yapısal kırılmalı eşbütünleşme analizidir. Çalışma, güncel verilerle ilgili değişkenler arasındaki ilişkiyi yapısal kırılmaları da dikkate alarak incelemesi ve sağlık harcamalarının ekonomik büyüme oranı üzerindeki etkisini döviz kurunu da göz önünde bulundurarak değerlendirmesi yönünden literatüre katkı sağlamaktadır. Elde edilen bulgulara göre, sağlık harcamaları, ekonomik büyüme oranı ve döviz kuru serilerinin uzun dönemde eşbütünleşik bir ilişkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme oranı arasında çift yönlü ve kuvvetli bir nedensellik ilişkisiyle beraber, döviz kurundan sağlık harcamalarına doğru da tek yönlü kuvvetli bir nedensellik ilişkisi bulunduğu sonucu elde edilmiştir.

References

Kaynakça

Akar, S. (2014). Türkiye’de sağlık harcamaları, sağlık harcamalarının nispi fiyatı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yönetim ve Ekonomi, 21(1), 311-322.

Akıncı, A., Tuncer, G. (2016). Türkiye’de sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki. Sayıştay Dergisi, 102, 47-61.

Akram, N. Khan, M. Padda, I. (2008). The Long Term Impact on Health on Economic Growth in Pakistan, Pakistan Development Review, 47 (4): 487-500.

Arısoy, İ., Ünlükaplan, İ., Ergen, Z. (2010). Sosyal harcamalar ve iktisadi büyüme ilişkisi: Türkiye ekonomisinde 1960–2005 dönemine yönelik bir dinamik analiz. Maliye Dergisi, 158, 398-421.

Atılgan, E. Kılıç, D. Ertuğrul, M. E. (2017). The Dynamic Relationship Between Health Exprenditure and Economic Growth: Is the Health-led Growth Hypothesis Valid for Turkey?, The European Journal of Health Economics, 18, 567-574.

Ay, A., Kızılkaya O., Koçak E. (2013). Sağlık göstergeleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye örneği. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 1(6), 163-172.

Aydemir, C., Baylan, S. (2015). Sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye üzerine bir uygulama. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 417-435.

Balaguer, L., Cantavella-Jorda, M. (2002), Tourism as a Long-Run Economic Growth Factor: The Spanish Case, Applied Economics. 34, 877-884.

Barro, Robert. (1996), Three Models of Health and Economic Growth, Unpublished Manuscript, Cambridge, MA: Harvard Univerity.

Başar, S., Künü, S., Bozma, G. (2016), Eğitim ve sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye üzerine bir uygulama, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 189-204.

Çetin, M., Ecevit, E. (2011), Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi, Doğuş üniversitesi Dergisi, 11 (2), 166-182.

Dinçer, H., Yüksel, S. (2019). Identifying the causality relationship between health expenditure and economic growth: An application on e7 countries. Journal of Health Systems and Policies, 1, 5-23.

Elmı, Z. M., Sadeghı, S. (2012). Health care expenditures and economic growth in developing countries: panel co-ıntegration and causality, Middle-East Journal of Scientific Research, 12(1), 88-91.

Gövdeli, T. (2019). Health expenditure, economic growth and co2 emissions: Evidence from the oecd countries. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(31), 488-516.

Güven, D., Şimşek, T., Güven, A. (2018). Sağlık Yönetimi Kapsamında Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: MENA Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi.

Gregory, A.W., Hansen, B.E. (1996). Residual-based Tests for Cointegration in Models with Regime Shifts , Journal of Econometrics, 70, 99- 126.

Hayaloğlu, P., Bal H. Ç. (2015). Üst orta gelirli ülkelerde sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(2), 35-44.

Kılıç, N. Ö., Beşer, M. (2018). Sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Merkezi ve doğu avrupa (ceec) ülkeleri üzerine panel veri analizi. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 23(2), 373-382.

Kızıl, B. C., Ceylan, R. (2018). Sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye örneği. Journal of Yaşar University, 13(50), 197-209.

Lucas Robert E. (1988). On The Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, 22, ss.25-50.

Narayan, S., Narayan, P.K. & Mıshra, S. (2010). Investigating the relationship between health and economic growth: Empirical evidence from a panel of 5 asian countries. Journal of Asian Economics, 21, 401-411.

Ogundipe, M. A., Lawal, N. A., (2011). European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, ISSN 1450-2275, Issue 30.

Özden, A. ve Ersan, Ö. (2019). İlaç Sektörü. AT Bank, Ekonomik Araştırmalar Departmanı. Ağustos. https://www.atbank.com.tr/documents/ILAC%20SEKTORU%20- %20AGUSTOS%202019.PDF E. Tarihi: 27.03.2021.

Romer, Paul M. (1986). Increaing Returns and Long- Run Growth, Journal of Political Economy, 94 (5), 71-102.

Sağlık Bakanlığı (2020). T.C. Sağlık Bakanlığı 2019 Faaliyet Raporu, Ankara.

Selim S., Uysal D., Eryiğit, P. (2014). Türkiye’de sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin ekonometrik analizi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(3), 13-24.

Sevüktekin, M., Çınar, M. (2017). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi EViews Uygulamalı, 5, Bursa, 317.

Şantaş, G., Demirgil, B., Şantaş, F. (2019). Sağlık harcamaları-gelir dağılımı ilişkisi: Türkiye için bir ardl sınır testi yaklaşımı. Journal of Management and Economics Research, 17(1), 412-427.

Şimşir Cömertler N., Çondur F., Bölükbaş M. & Alataş, S. (2015). Türkiye’de sağlık ve ekonomik büyüme ilişkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 52(604), 43-54.

Tıraşoğlu, M., Yıldırım B. (2012). Yapısal kırılma durumunda sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye üzerine bir uygulama. Electronic Journal of Vocational Colleges 2(2), 111-117.

Toda, H.Y., Yamamoto, T. (1995). Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes, Journal of Econometrics, 66, 225-250.

TÜİK (2020). TÜİK Sağlık Harcamaları İstatistikleri 2019, 33659, Ankara.

Uçan, O., Atay S. (2016). Türkiye’de sağlık harcamaları ve büyüme arasındaki ilişki üzerine bir inceleme. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 215-222.

Wang, Z., Asghar, M. M., Zaidi, S. A. H., Wang, B. (2019). Dynamics linkages among co2 emissions, health expenditures and economic growth: Empirical Evidence from Pakistan. Environmental Science and Pollution Research, 2(6), 15285-15299.

Yıldız, B., Yıldız, G. (2018). Sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Avrupa ve Merkez Asya ülkeleri örneği. Maliye Dergisi, 174, 203-218.

Yıldırım, Z., Kekeç, H. M., Polat, A. (2018). Türkiye’de sağlık harcamaları ve finansmanının yıllar itibariyle analizi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(14), 550-563.

Zivot, E. Andrews, D. (1992). Further Evidence Of Great Crash, The Oil Price Shock And Unit Root Hypothesis, Journal Of Business And Economic Statistics, 10(3), 251-270.

Published

2021-06-16

How to Cite

ÇINAR, S., & HAS, B. (2021). The Relationship Between Health Expenditure and Economic Growth: The Case of Turkey. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 5(2), 114–128. https://doi.org/10.46291/ISPECIJSSHvol5iss2pp114-128

Issue

Section

Articles