The Analysis of Relationship Between Scholl Managers’ Talents in Using Source of Powers and The Level of Their Anxiety


Abstract views: 137 / PDF downloads: 111

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7213283%20

Keywords:

Manager of Scholl, Source of Power, Güç Kaynakları

Abstract

The experiment is done among 727 managers in Istanbul ( at Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt  primary and secondary schools) and the subject is to specify the affects of power sources among anxiety and to develop conclusion and  suggestion according to the independent variable data (age, gender, seniority, etc.).

This survey in which managers’ anxiety and organisational power, used by them according to their perception, was based on scanning model. In this survey, relational scanning technique was used to determine the relationship between the managers’ level of source of power and anxiety and find out the elements which have effects on this power.

Relational scanning is a survey model which aims to determine the entity of co-exchange between two or more varient.

With this aim, school managers’ perception of sources used at schools are determined by scale.

References

Aktaş, Selin (2009). Eşlerden Birinin Kaygı Düzeyi İle Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Altınkurt, Y. & Yılmaz, K. (2012). Okul yöneticilerinin kullandığı güç kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(3), 1833-1852.

Aslanargun, E. (2009). Okul müdürlerinin yönetimde başvurdukları güç türleri. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aşan, Ö. & Aydın, E.M. (2006). Güç ve politika. Halil Can (Ed.) Örgütsel davranış içinde (s.328-358). İstanbul: Arıkan.

Atakınson, Rita, Richard ve Hilgard, Ernest (1995). Psikolojiye Giriş. İstanbul: Sosyal Yayınlar.

Başaran, İbrahim Ethem (1991). Örgütsel Davranış. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Başaran, İbrahim Ethem (1992). Yönetimde İnsan İlişkileri. Ankara: Gül Yayınevi.

Burger, Jerry M. (2006). Kişilik. (Çev. Günan Deniz Erguvan Sarıoğlu). İstanbul: Kaktüs Yayınları.

Cüceloğlu, Doğan (2009). İnsan ve Davranışı (Psikolojinin Temel Kavramları). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Çelik, G. (2010). Judocuların öğrenim durumuna göre müsabaka öncesi durumluk kaygı düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya

Çevik V, (2006) ''Eğitim yöneticileri ile yönetici adaylarının kaygı düzeyleri ile bilgisayar kaygı düzeylerinin karşılaştırılması'' Yayımlanmış, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat (79)

Davaslıgil, Ümit (1994). Anksiyete Düzeyi ve Aile Tutumlarının Yaratıcı Düşünmeye Olan Etkileri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, İstanbul: Nazım Terzioğlu Basımevi.

Davison, Gerald C. ve Neale, John M. (2004). Anormal Psikoloji. (Çev. Editörü: ihsan Dağ). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Ekşi, Füsun (2006). Rehber Öğretmenlerin Okul İklimi Algıları İle Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçtan, Engin (2008). Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul: Metis Yayınları.

Gökalp, Peykan G. (2000). (6. Bölüm), (Editör: Raşit Tükel), Anksiyete Bozuklukları. Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.

Greenberg, J. and Baron, R. A. (2000). Behavior in Organizations. (7th edition). NewJersey: Prentice-Hall

Gültürk, Z. ( 2012 ) '' İlköğretim okulu yöneticilerinin güç kaynaklarından yararlanma düzeyleri'' Yayımlanmış, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, (120-121).

Gürsel, Musa (2003). Okul Yönetimi (Kuramsal ve Uygulamalı). Konya: Eğitim Kitabevi.

Hançerlioğlu, Orhan (1993). Ruh Bilimi Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Helvacı, M.A. & Kayalı, M. (2011). Okul müdürlerinin kullandıkları örgütsel güç kaynaklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Uşak ili örneği). Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 255-279.

Hitt, M. A., Black, J. S. and Porter, L. W. (2005). Management (International Edition). USA:Pearson Prentice Hall.

İşbilir, H. (2005). İlköğretim okulu yöneticilerinin duygusal zekâ yeterlilikleri ile kullandıkları yönetsel güç kaynakları arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına dayalı olarak incelenmesi(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Kaplan, Harold I. ve SADOCK, Benjamin J. (2004). Klinik Psikiyatri, (Çev. Editörü: Ercan Abay). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

Karadeniz, Eylem (2005). Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanan Lise Son Sınıf Öğrencileri ve Velilerinin Kaygı Düzeyleri, Baş Etme Yolları ve Denetim Odağı Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Karabudak, A. (2015) '' Psikoloji ilk ve son sınıf öğrencilerinin mesleki kaygılarının karşılaştırılması ve problem çözme yetisi arasındaki ilişki'' Yayımlanmamış, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Bilim Dalı, İstanbul .

Karaman, A. (1999). Profesyonel yöneticilerde güç kullanımı. (1. Basım). İstanbul: Türkmen Kitapevi

Köknel, Özcan (1989). Genel ve Klinik Psikiyatri. İstanbul: Nobel Kitabevi.

Köknel, Özcan (2005). Kaygıdan Mutluluğa Kişilik. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

Moller (2001) '' Moller ve Diğerleri'' 2001 akt. Moller, (4-5).

Onay, Ahmet (1997). Dini Yönelim Düzeyi İle Sınav Kaygısı İlişkisi ve Sınav Kaygısında Hipnoterapi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Öner, Necla ve Le comte, Ayhan (1998). Süreksiz Durumluk/Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Özcan, Kenan (1999). Yöneticilerde Karar Verme ve Kaygı İlişkisi. Yayınlanmamış, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Özden, Y. (2010). Eğitimde yeni değerler: eğitimde dönüşüm. (8. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Özer, M. A., 21. Yüzyılda Yönetim ve Yöneticiler, Nobel Yayınları, Ankara, 2008.

Özgüven, İbrahim Ethem (2003). Psikolojik Testler. Ankara: İdrem Yayınları.

Öztürk, Orhan (2002). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Ankara: Nobel Tıp.

Schermerhorn, J. R., Jr. (2005). Management (8th Edition). New York: John Wiley & Sons.

Şahin, Cengiz (2011). Okul Yöneticilerinin Yönetici Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 12, sayı 4, sayfa 143–161.

Şahin, N. H. ve Heppner, P. P.(1993). Psychometric propoties of the Problem Solving Inventory in a group of Turkish university students. Cognitive Therapy and Research, 17(4), 379–396.

Şimşek, M. Ş. (2005). Yönetim ve organizasyon (8. Baskı). Konya: Günay.

T.D.K. (2011). Söz Bul. www.tdk.gov.tr adresinden 12.01.2011 tarihinde alınmıştır.

Titrek- Zafer (2008) '' İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Kullandıkları Örgütsel Güç Kaynaklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri'' Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2009, Cilt 15, Sayı 60, (670- 671).

Ural E. (2012) '' Okul yöneticilerin yönetici kaygı düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki '' Yayımlanmış, Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir (125)(98)(102).

Üstüner, M. (1999). Okul yöneticilerinin öğretmenleri etkilemekte kullandıkları güçler ve öğretmen modeli. (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Yavuzer, Karataş, Gündoğdu, (2011) '' Eğitim fakültelerinde çalışan yardımcı doçentlerin sürekli kaygı ve iş doyum düzeylerinin incelenmesi ‘'Makale, (98) www.efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/download/6/12.

Yılmaz, K. & Altınkurt, Y. (2012). Okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 385-402.

Yüksel, Nevzat (1995). Ruhsal Hastalıkları. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.

Zafer, D. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin kullandıkları örgütsel güç kaynaklarına ilişkin öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Bartanen, B., Grissom, J. A., & Rogers, L. K. (2019). The impacts of principal turnover. Educational Evaluation and Policy Analysis, 41(3), 350-374. https://doi.org/10.3102/0162373719855044

Beaumont, C.; Garcia, N. L’apprentissage socioémotionnel à l’école primaire : compétences attendues des enseignants et formation initiale. Rech. En Éducation 2020, No. 41. https://doi.org/10.4000/ree.544.

Beisser, S. R., Peters, R. E., & Thacker, V. M. (2014). Balancing passion and priorities: An investigation of health and wellness practices of secondary school principals. NASSP Bulletin, 98(3), 237-255.

Brown, M. T. Jeunes Adultes Non Accrédités : Au-Delà de La Perte Économique Aux Conséquences Émotionnelles de l’échec Scolaire. Urban Educ. 2018, 1–26.

Byrne-Jiménez, M.; Orr, M. T. Thinking in Three Dimensions: Leadership for Capacity Building, Sustainability, and Succession. J. Cases Educ. Leadersh. 2012, 15 (3), 33–46. https://doi.org/10.1177/1555458912447842.

Byrne-Jiménez, M.; Orr, M. T. Thinking in Three Dimensions: Leadership for Capacity Building, Sustainability, and Succession. J. Cases Educ. Leadersh. 2012, 15 (3), 33–46. https://doi.org/10.1177/1555458912447842.

Castel. Effective Social and Emotional Learning Programs. 2013.

Chader, A. Le leadership émotionnel : les compétences émotionnelles au service du leadership. phdthesis, Université Paul Valéry - Montpellier III, 2019.

Chandra, Y. Online Education during COVID-19: Perception of Academic Stress and Emotional Intelligence Coping Strategies among College Students. Asian Educ. Dev. Stud. 2020, 10 (2), 229–238. https://doi.org/10.1108/AEDS-05-2020-0097.

Devis-Rozental, C. Developing Socio-Emotional Intelligence in Higher Education Scholars; Springer International Publishing: Cham,

https://doi.org/10.1007/978-3-319-94036-6.

Doss, C. J.; Steiner, E. D.; Hamilton, L. S. Teacher Perspectives on Social and Emotional Learning in Massachusetts: Findings from the American Teacher Panel; RAND Corporation, 2019.

Durlak, J. A.; Weissberg, R. P.; Dymnicki, A. B.; Taylor, R. D.; Schellinger, K. B. The Impact of Enhancing Students’ Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions. Child Dev. 2011, 82 (1), 405–432. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x.

Edge, K.; Descours, K.; Oxley, L. Generation X Leaders from London, New York and Toronto: Conceptions of Social Identity and the Influence of City-Based Context. Educ. Manag. Adm. Leadersh. 2017, 45 (5), 863–883. https://doi.org/10.1177/1741143217717278.

Fullan, M. Leading in a Culture of Change; John Wiley & Sons, 2007.

Goleman, D. Emotional Intelligence. Why It Can Matter More than IQ. Learning 1996, 24 (6), 49–50.

Goleman, D. Social Intelligence: The New Science of Human Relationships; Arrow Books: London, 2007.

Gupta, M. D.; Engelman, R.; Levy, J.; Luchsinger, G.; Merrick, T.; Rosen, J. E. L’État de la population mondiale 2014. 136.

Jennings, P. A.; Brown, J. L.; Frank, J. L.; Doyle, S.; Oh, Y.; Davis, R.; Rasheed, D.; DeWeese, A.; DeMauro, A. A.; Cham, H.; Greenberg, M. T. Impacts of the CARE for Teachers Program on Teachers’ Social and Emotional Competence and Classroom Interactions. J. Educ. Psychol. 2017, 109 (7), 1010–1028. https://doi.org/10.1037/edu0000187.

Jonson, C. L.; Moon, M. M.; Hendry, J. A. One Size Does Not Fit All: Traditional Lockdown Versus Multioption Responses to School Shootings. J. Sch. Violence 2020, 19 (2), 154–166. https://doi.org/10.1080/15388220.2018.1553719.

Kappagoda, U. W. M. R. S. The Relationship between Principals’ Emotional Intelligence and Teachers’ Job Satisfaction: A Case of National Schools in Sri Lanka; SSRN Scholarly Paper 2216372; Social Science Research Network: Rochester, NY, 2011.

Ma, N.; Xin, S.; Du, J.-Y. A Peer Coaching-Based Professional Development Approach to Improving the Learning Participation and Learning Design Skills of In-Service Teachers. J. Educ. Technol. Soc. 2018, 21 (2), 291–304.

Mahfouz, J.; Gordon, D. P. Les Arguments En Faveur de l’accent Mis Sur Les Compétences Socio-Émotionnelles Des Directeurs d’école.

Manag. Educ. 2021, 35 (4), 189–193. https://doi.org/10.1177/0892020620932351.

Mahfouz, J.; Greenberg, M. T.; Rodriguez, A. Principals’ Social and Emotional Competence : A Key Factor for Creating Caring Schools. 2019, 14.

Miller, A. (2013). Principal turnover and student achievement. Economics of Education Review, 36, 60-72. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2013.05.004

Patti, J.; Holzer, A. A.; Brackett, M. A.; Stern, R. Twenty-First-Century Professional Development for Educators: A Coaching Approach Grounded in Emotional Intelligence. Coach. Int. J. Theory Res. Pract. 2015, 8 (2), 96–119.

https://doi.org/10.1080/17521882.2015.1061031.

Peplar, D. L’apprentissage Socio-Émotionnel (ASE). Bien-Être Santé Ment. 2017, 27.

Raja, R.; Nagasubramani, P. C. Impact of Modern Technology in Education. J. Appl. Adv. Res. 2018, S33–S35. https://doi.org/10.21839/jaar.2018.v3iS1.165.

Rangel, S. V. A Review of the Literature on Principal Turnover. Rev. Educ. Res. 2018, 88 (1), 87–124.

Robinson, K.; Aronica, L. Creative Schools. The Grassroots Revolution That’s Transforming Education. Metod. Ogl. 2016, 5.

Salovey, P.; Mayer, J. D. Intelligence Émotionnelle. Imagin. Cogn. Personal. 1990, 9 (3), 185–211. https://doi.org/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG.

Schonert-Reichl, K. A. Social and Emotional Learning and Teachers. Future Child. 2017, 27 (1), 137–155.

Sklad, M.; Diekstra, R.; Ritter, M. D.; Ben, J.; Gravesteijn, C. Effectiveness of School-Based Universal Social, Emotional, and Behavioral Programs: Do They Enhance Students’ Development in the Area of Skill, Behavior, and Adjustment? Psychol. Sch. 2012, 49 (9), 892–909. https://doi.org/10.1002/pits.21641.

Social and Emotional Learning Programme Outcomes: A Meta-Analysis. Camb. J. Educ. 2016, 46 (3), 347–376. https://doi.org/10.1080/0305764X.2016.1195791.

Snodgrass Rangel, V. Une Revue de La Littérature Sur Le Roulement Principal. Rev. Educ. Res. 2018, 88 (1), 87–124. https://doi.org/10.3102/0034654317743197.

Social and Emotional Learning: Past, Present, and Future. In Handbook of social and emotional learning: Research and practice; Weissberg, R. P., Durlak, J. A., Domitrovich, C. E., Gullotta, T. P., Eds.; The Guilford Press: New York, NY, US, 2015; pp 3–19.

Solomon, B.; Katz, E.; Steed, H.; Temkin, D. Creating Policies to Support Healthy Schools: Policymaker, Educator, and Student Perspectives. 2018, 38.

Taylor, R. D.; Oberle, E.; Durlak, J. A.; Weissberg, R. P. Promoting Positive Youth Development Through School-Based Social and Emotional Learning Interventions: A Meta-Analysis of Follow-Up Effects. Child Dev. 2017, 88 (4), 1156–1171.

https://doi.org/10.1111/cdev.12864.

Wigelsworth, M.; Lendrum, A.; Oldfield, J.; Scott, A.; ten Bokkel, I.; Tate, K.; Emery, C. The Impact of Trial Stage, Developer Involvement and International Transferability on Universal Howley, A.; Andrianaivo, S.; Perry, J. The Pain Outweighs the Gain: Why Teachers Don. Teach. Coll. Rec. 2005, 107 (4), 757–782.

Published

2022-10-22

How to Cite

BAYDEMİR , A. (2022). The Analysis of Relationship Between Scholl Managers’ Talents in Using Source of Powers and The Level of Their Anxiety. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 6(1), 56–79. https://doi.org/10.5281/zenodo.7213283

Issue

Section

Articles