Studies That Can Be Done To Ensure That More Talented Students Prefer Vocational High Schools


Abstract views: 109 / PDF downloads: 76

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10803170

Keywords:

vocational and technical education, vocational high school, importance of vocational education, Vocational Education

Abstract

It is seen that economically developed countries have manpower. It is inevitable for the individual to train qualified manpower, recognize his own knowledge and abilities, and choose professions that suit his interests and abilities. In this sense, high schools that provide vocational and technical education have been established in order to meet the social needs and expectations of individuals in different professional fields and to train intermediate staff for need packages. It is not preferred by either. It is observed that these schools, which provide vocational and technical education in Turkey, are preferred by more talented people and provide more comprehensive intermediate staff training. You can also use technology to make it easier for you to use the information you need to study literature. Adequate vocational education, continuing employment problems, modernization of schools, making the tools and equipment used suitable for the sector, raising awareness of families and making cuts in the exams for the knowledge and skills sought to be acquired in these schools. Cuts for higher education were determined to increase the preference of these science schools.

References

Akkaya, E., Özçatalbaş, Y., ve Arabacı, U. (2013). Ensdüstri Meslek Liselerine Öğrenci Yönelimi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi (32), 127-145.

Alkan, Ö. K. (2014). Meslek Liselerini Tercih etmede Etkili Olduğu Düşünülen Faktörleri İkili Karşılaştırılmalar Yöntemiyle Ölçeklendirilmesi. Mesleki Bilimler Dergisi, 1(3), 129 146.

Alkan, C., Doğan, H, & Sezgin, İ. (1998). Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları. (4. Baskı), Ankara: Alkım Yayınları.

Altay, F., & Üstün, N. (2011). Mesleki eğitim sistemi araştırma raporu. Konya Ticaret Odası, Konya.

Atakök, G., & Kam, M., (2016). Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarının Tercih Nedenleri 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS 2016), İstanbul.

Aykaç, N. (2002). Türkiye’de ve bazı avrupa ülkelerinde mesleki ve teknik eğitim. Milli Eğitim Dergisi (155-156).

Binici, H., & Arı, N. (2004). Mesleki ve teknik eğitimde arayışlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3), 383-396.

Bozgeyikli, H. (2019). Geleceğin Türkiye’si analiz raporları 2. Mesleki ve teknik eğitimin geleceği. İstanbul: İlke İlim Kültür Eğitim Vakfı.

Cengiz, G., Titrek , O.,ve Akgün, Ö. (2007) Öğrencilerin ortaöğretim kurumu tercihinde okullarla ilgili faktörlerin etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-22.

Cice, Y. (2019). Mesleki ve Teknik Eğitim Politikalarının Analizi: Öğretmen, Okul Yöneticisi ve Sektör Görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Gaziantep.

Çakır, C. (2017) Geçmişten günümüze Türk eğitim sistemindeki gelişmeler: Bir kamu politikası aktörü olarak milli eğitim şuraları özelinde bir değerlendirme. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 9(2), 31-48

Çelik, G. Y. (2013). Mesleki eğitim ve öğretim sisteminin güçlendirilmesi projesi (MEGEP) ' in değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğtim Bilimleri Ana Bilim Dalı İstanbul.

Çoban, A. E., (2005). Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin Yordayıcı Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 39-54.

Demir, Ü. (2017). Mesleki ve teknik Anadolu lisesi algısı (Ortaokul 8. sınıf öğrencileri üzerine bir araştırma.) Eğitim Kuram ve Uygulama, 13(2), 316-342.

Demir, E., & Şen, H. Ş. (2009). Cumhuriyet dönemi mesleki ve teknik eğitim reformları. Ege Eğitim Dergisi, 10(2), 39-59.

Dikmen, S. (2007). Ortaöğretimde mesleki ve teknik eğitim tercihine etki eden etkenlerin belirlenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bilim uzmanlığı tezi).Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Doğan, H. (1983). Mesleki ve teknik eğitimin ilkeleri ve gelişmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16 (1), 167-181.

Ekşioğlu, S. (2013). Mesleki ve teknik liselerde uygulanan modüler öğretim programının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Ankara.

Kam, M. (2013). Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının tercih edilme nedenlerinin belirlenmesi ve analizi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul/Üsküdar.

Karakaş, M. (2012). İlköğretim öğrencilerinin mesleki ve teknik eğitim algıları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.

Kasap, S. Şahin, S. (2021). 20. Milli Eğitim Şurası’nda 128 maddede tavsiye kararı alındı. https://www.aa.com.tr/tr/egitim/20-milli-egitim-surasinda-128-maddede-tavsiye karari-alindi-/2437428# (23 Aralık, 2023).

Kılıç, V. A. (2008). Tanıtım ve yönlendirme dersinin mesleki teknik eğitime yönlendirmede etkisi.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kızıltan, G. (2005). Meslek Seçimi. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, http://mtegm.meb.gov.tr/www/tarihcemiz/icerik/20 (20 Aralık, 2023

Korkmaz, C. & Şahin, M. (2013). 2009 Pisa Başarılarına Göre Ülkelerin Genel Ve İnsani Gelişmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(22), 225-247.

Korkmaz, C., & Şahin, M. (2019). Liselere kayıt sistemine yönelik öğretmen görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(4), 9-20

MEB (2021). 20. Milli Eğitim Şurası Kararları. Chrome extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosy lar/2021_12/08163100_20_sura.pdf (24 Aralık, 2023).

Özcan, M. (2010). Anadolu meslek lisesi öğrencilerinin okudukları okulu seçme nedenleri ve gelecek beklentileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Özçatalbaş, A. V. (2013). Endüstri Meslek Liselerine Öğrenci Yönelimi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Eğitim Fakültesi Dergisi (32), 127-145.

Özer, M. (2020). Türkiye'de Mesleki eğitimde paradigma değişimi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 40 (2), 357-384.

Radmard, S., & Özbaran, B. D. (2018). Ortaöğretimde Adalet Alanı Olan Mesleki Eğitim Talebini Etkileyen Etkenlerin İncelenmesi. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 2(1), 1-15.

Somuncu, A. (2020). Türkiye'de mesleki eğitim ve istihdam- hayaller beyaz yaka olsa da gerçekler mavi yaka. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi (1), 177-194.

Şahin, M. (2019). Eğitimde oturma düzeninin önemi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 73-101.

Şahin, M. (2022). Eğitimde yönetici yetkinlikler. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (2), 340-361.

Şahin, M. (2023a). Okul yöneticilerinin okul geliştirmedeki rollerine ilişkin bir çalışma. The Journal of International Educational Sciences, 10 (34), 382-398.

Şahin, M. (2023b). The place and importance of family in Education. Milli Eğitim Dergisi, 52(240), 3195-3220.

Şahin, İ. & Fındık, T. (2008). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim: mevcut durum, sorunlar, ve çözüm önerileri.Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(3), 65-86.

Şahin, M. ve Bülbüloğlu, S. (2019). The effects of nomophobic behavior of university students on their intellectual thinking tendency. African Educational Research Journal, 9(1), 197-204.

Sahin, M. ve Üstüner, M. (2014). Milli Eğitim Bakanlığ Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 652 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye ilişkin okul müdürlerinin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 374-392

Şahin, M. & Üstüner, M. (2018). Sosyal medyaya ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 335-355.

Şaşmaz, Z. (2012). Kız teknik ve meslek liselerinde okuyan öğrencilerin çocuk gelişimi bölümünü tercih nedenleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Tarlakazan, B. (2013). Osmanlıdan günümüze meslek ve teknik eğitimin tarihsel gelişimi ve günümüz mesleki teknik eğitime yönelik öneriler. Mesleki ve Bilimler Dergisi, 2(2), 71-78.

Uçar, C. & Özerbaş, M.A. (2013). Mesleki ve teknik eğitimin dünyadaki ve Türkiye’deki konumu. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 242-253.

Ünal, I. (1996). Eğitim ekonomisi ve yetiştirme ekonomisi. Ankara: Torun matbaası.

Vurucu, F. (2010). Meslek lisesi öğrencilerinin meslek seçimi yeterliliği ve meslek seçimini etkileyen faktörler (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yılmaz, S. (2011). Eğitim sektöründe arz talep analizi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 47, 1-4.

Yolcu, H. (2011). Kız meslek liselerine olan bireysel eğitim istemini etkileyen etkenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi ( Educational administration: Theory and Practice), 17 (3), 453-483.

Zobar, A. (2006). Ailelerin ve öğrencilerin lise seçimlerini etkileyen faktörler (Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çankaya/Ankara

Published

2024-03-12

How to Cite

OLGUN, R., ÖZDEMİR, A., DOĞAN, E., ÇITAK, N., & AKGÜL, H. (2024). Studies That Can Be Done To Ensure That More Talented Students Prefer Vocational High Schools. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 8(1), 1–19. https://doi.org/10.5281/zenodo.10803170

Issue

Section

Articles