Examining The Effect Of Recreation Activities On Disabled Individuals And The Rehabilitation Process Of Disabled Individuals


Abstract views: 110 / PDF downloads: 63

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10803743

Keywords:

Disability, Rehabilitation, Recreation, Therapeutic Recreation

Abstract

This study is a qualitative study that examines the effects of recreation activities applied in addition to the treatment and rehabilitation process of disabled individuals on the disabled individual and the rehabilitation process. Qualitative research method was preferred in the study in order to understand the social environments in which the participating individuals are in and the effects they observe in more detail. In this study, 127 private and public personnel who provide rehabilitation services to disabled individuals participated voluntarily. In the qualitative study, the questionnaire technique was used. The researchers prepared a questionnaire consisting of 30 items, 5 of which were open-ended and 25 of which were multiple-choice, including a personal information form, 4 of which measured demographic characteristics, in line with various scientific sources in the literature (periodicals and books, etc.), based on laws and regulations. SPSS 20 package program was used to analyze the data and multiple linear regression model was preferred. According to the results of the study: it was seen that recreation activities applied in addition to rehabilitation services have a positive effect on the physical, mental, psychological and social development of the disabled individual.

References

Açak, M., Kurak, K. (2019). Zihinsel Engellilerde Futbol. M. Ilkım ve Ö. Karataş (Ed.), Spor Bilimlerinde Güncel Çalışmalar içinde (ss. 147–175). Ankara: Akademisyen Kitabevi.

Akandere, M., Yıldız, S., Baştuğ, G., Arslan F., (2009). Thestudy of aggressionlevel of secondarystudentswhoplaysportsand do not playsports. OvidiusUniversityAnnals, Series PhysicalEducationAndSport / Science, MovementAndHealth, 9(4): 204-207.

Akın, A., Baş, M. (2023). Rekreatif Faaliyetlerin Alzheimer Hastaları Üzerindeki Etkisi. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1), 678-689.

Arslan, A. (2019). Zihinsel engelli bireylerde rekreatif etkinliklerden dramanın sosyal ve motor beceri gelişimine etkisi. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi.

Arslan, M. ve Ekren, E. (2017). Yaşlı kişilerin sağlığı ve etkinlikleri için terapi bahçeleri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 361–373.

Arslan, S. (2013). Serbest Zaman-Rekreasyon ve Serbest Zaman Eğitimi. Nobel: Ankara.

Başçı, A. B., Başçı, A. (2022). Sağlık ve Rekreasyon. E. Karaçar ve E. Ersan (Ed.), Turizm ve Rekreasyon Çalışmaları içinde (ss. 46–54). İstanbul: Çizgi Kitabevi.

Bania, T., Dodd, K.J., Taylor, N. (2011). Habitual physical activity can be increased in people with cerebral palsy: a systematic review, Clin Rehabil,25,303–315.

Békési, A., Török, S., Kökönyei, G., Bokrétás, I., Szentes, A. ve Telepóczki, G. (2011). Health-relatedquality of life changes of children and adolescen tswith chronic disease after participation in therapeutic recreation camping program. Health and quality of life outcomes, 9(1), 1–10.

Cahow, C., Skolnick, S., Joyce, J., Jug, J., Dragon, C., Gassaway, J. (2009). SCI Rehab Project series: the therapeutic recreation taxonomy. The Journal of Spinal Cord Medicine, 32(3), 298–306.

Çevik, O., Kabasakal, K. (2013). Spor Etkinliklerinin, Engelli Bireylerin Toplumsal Uyumuna ve Sporla Sosyalleşmelerine Etkisinin İncelenmesi. International Journal of SocialandEconomicSciences: 2667-4904, 3(2), 74-83.

Ergun N, Baltacı G. Spor yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon prensipleri. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları:20, 2.Basım, Merdiven Reklam-Tanıtım, Ankara, 2006:137-156.

Ergun, N. (2008). Ortopedik Özürlüler Aile Eğitim Rehberi, Ankara: T.C.Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları.

Gorter, J. W., Currie, S. J. (2011). Aquatic exercise programs for children and adolescent swith cerebral palsy: What do wek now and where do we go?. International Journal of Pediatrics, 2011, 1-7

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., Tatham, R. L. (2013). Multivariate Data Analysis: PearsonEducation Limited.

Ilkım, M. (2019). Toplumsal Alanda Engelli Bireyler Ve Katıldıkları Spor Aktiviteleri. M. Ilkım ve Ö. Karataş (Ed.), Spor Bilimlerinde Güncel Çalışmalar içinde (ss. 21–42). Ankara: Akademisyen Kitabevi.

İlhan, L. (2007). “Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin sportif profili”. IV. Uluslar Arası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi. 9–11 Kasım 2007. Antalya.

Karaküçük, S. (2012). Terapatik rekreasyon. Ankara: Gazi Kitapevi.

Karaküçük, S. (2012). Terapatik Rekreasyon Bir Örnek Uygulama: OSEP (Otistik Bireyler Spor Eğitim Projesi). Ankara: Gazi Kitabevi.

Öz Çelikbaş, E. (2019). Dışavurumcu Sanat Terapisi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 20–37

Satılmış, S.E. (2022). Yaşlılarda Terapatik Rekreasyon Uygulamaları. B. Güvendi ve B. Keskin (Ed.), Spor Bilimleri Araştırmaları içinde (ss. 91–100). Ankara: Vadi Matbaacılık.

Sevil, T. (2015). Terapatik rekreasyonel aktivitelere katılımın yaşlıların algıladıkları boş zaman tatmini, yaşam tatmini ve yaşam kalitesine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi: Eskişehir

Sevimay Özer, D. (2013). Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor. Nobel Yayın. Ankara

Suzuki, M., Kanamori, M., Watanabe, M., Nagasawa, S., Kojima, E. andOoshiro, H. (2004), Behaviora and Endocrinological Evaluation of Music Therapy for Elderly Patients with Dementia, NursHealthSci, 6, s.11-18.

Tasiemski, T., Kennedy, P., Gardner, B. P., Taylor, N. (2005) The association of sports and physical recreation with life satisfaction in a community sample of people with spinal cord injuries. Neuro Rehabilitation, 20(4), 253-265.

Tütüncü, Ö. (2012). Rekreasyon ve rekreasyon terapisinin yaşam kalitesindeki rolü. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23 (2), 248-252.

UNICEF. (2011). Türkiye’de Çocukların Durumu Raporu

Uzun, F., Kılınç, Z. (2020). Rekreasyon Faaliyetlerinin Engellilerde Yeri ve Önemi (Down sendromu Üzerine Nitel Çalışma). Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 149–160.

Whalen, C. N., Case-Smith, J. (2011). Therapeutic effects of horse backriding therapy on gross motor function in children with cerebral palsy: A systematic review. Physical and Occupational Therapy in Pediatrics, 1–14.

World HealthOrganization. (2022). Disability.

Yılmaz Anatça, V., Yılmaz, C. (2019). Ucube Bedenden Paralimpik Bedene. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (46), 136-157.

Zorba, E. (2002) Türkiye’de Rekreasyona Bakış, Gelişimi ve Beklentiler, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi.

Published

2024-03-12

How to Cite

TOKÖZ, K., & GÜNEY, G. (2024). Examining The Effect Of Recreation Activities On Disabled Individuals And The Rehabilitation Process Of Disabled Individuals . ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 8(1), 29–37. https://doi.org/10.5281/zenodo.10803743

Issue

Section

Articles