Unemployment Anxiety of University Students


Abstract views: 2212 / PDF downloads: 1886

Authors

  • Aylin SURAT Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Nevşehir, Türkiye, aylin@nevsehir.edu.tr
  • Dilek CERAN Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Nevşehir, Türkiye, cerand@nevsehir.edu.tr

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECIJSSHvol4iss3pp145-166

Keywords:

Unemployment, Young Unemployment, Unemployment Anxiety, University Students

Abstract

When an individual have the feeling that something bad will happen, concern or apprehension, the feeling he/she feels perceive of anxiety. In Turkey and the world unemployment which is one of the biggest problems causes unemployment anxiety in job seekers. In university senior students the thought of not being able to find a job after graduating  and job uncertainty causes students to experience unemployment anxiety. The aim of this study is to determine whether university senior students experience unemployment anxiety and to investigate whether there is a difference between students' unemployment anxiety according to demographic characteristics. The study was applied to a total of 139 senior students at Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Faculty of Art and Science. A survey was conducted to determine the unemployment anxiety level and demographic characteristics of students. The answers were entered into the SPSS package program and tried to test the research hypotheses. In the study, factor analysis, which is one of the multivariate statistical analyzes, was used to classify the variables. Independent samples t-test and one-way analysis of variance were used to examine the hypotheses of the study. To evaluate the differences at the sub-dimensions, the unemployment anxiety sub-dimensions were determined. It was determined that there is a difference in the unemployment anxiety dimensions according to the demographic characteristics of area, departments, gender, settlement areas and overall grade average.

References

Akgün, M. (2019). Türkiye'de genç işsizlik sorunu ve bu sorunun çözümüne yönelik istihdam politikaları [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Maltepe Üniversitesi.

Ateş, S. S. (2019), Anxiety of unemployment before the graduation: research on university students in the aviation departments. International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries, 3(5), 165 - 174.

Aytaç, S. ve Keser, A. (2002). İşsizliğin çalışan birey üzerindeki etkisi: İşsizlik kaygısı. iş, güç. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 4(2), http://www.isguc.org/?p=article&id=48&cilt=4&sayi=2&yil=2002.

Balkaya, E. (2017), Üniversite son sınıf öğrencilerinde işsizlik kaygısı ve girişimcilik niyeti ilişkisi: TRA1 bölgesi örneği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi.

Çakmak, Ö., Hevedanlı, M. (2004). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Kaygılarını Etkileyen Etmenler. 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, İnönü Üniversitesi,

Doğan, T. ve Çoban, A. E. (2009), Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34(153), 157-168.

Dursun, S. ve Aytaç, S. (2009). Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 71-84.

Ersoy-Kart, M. & Erdost, H. E. (2008). Unemployment worries among turkish unıversity students. social behavior nnd personality. Social Behavior and Personality: An İnternational Journal, 36(2), 275-288.

https://doi.org/10.2224/sbp.2008.36.2.275

Hammarström, A. (1994). Health consequences of youth unemployment--review from a gender perspective. Social Science and Medicine, 38(1), 699-709.

https://doi.org/10.1016/0277-9536(94)90460-X

HÜRRİYET (2016, 9 Şubat). Üniversite araştırmasında ilginç sonuçlar, https://www.hurriyet.com.tr/gundem/universite-arastirmasinda-ilginc-sonuclar-40052030

ILO 2018. Uluslararası Çalışma Örgütü, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/publication/wcms_627045.pdf.

İçli, G. (2001). Eğitim, istihdam ve teknoloji. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 67-70.

Kaiser, F. H. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 1(39), 31-36.

https://doi.org/10.1007/BF02291575

Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Asil Yayınevi.

Kelly, J. (2019). Recent College Graduates Have The Highest Unemployment Rate in Decades-Here's Why Universities Are to Blame, Forbes, https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2019/11/14/recent-college-graduates-have-the-highest-unemployment-rate-in-decadesheres-why-universities-are-to-blame/#296bf413320b

Kish, L. (1965). Survey Sampling, John Wiley & Sons Inc.

Koçak, O. ve Çepni, S. (2017). Üniversite öğrencilerinin çalışma hayatına dair beklentilerinin değerlendirilmesi: Yalova Üniversitesi öğrencileri örneği, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, 6(1), 241-265.

Murat, S. (1991). Sosyo-ekonomik boyutlarıyla genel olarak ve Türkiye'de gençlerin işsizliği [Yayınlanmamış doktora tezi]. İstanbul Üniversitesi.

Mütevellioğlu, N., Zanbak, M. ve Mert, M. (2010).İşsizlik, üniversiteli gençlik ve gelecek: bir alan araştırmasının bulguları. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), 207-229.

Önocak, D. (2008). İşsizlik sürecinin bireyler üzerindeki psikolojik ve sosyoekonomik etkileri (Sivas Örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Cumhuriyet Üniversitesi.

Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi, Kaan Kitabevi.

Özkan, M. A. (2013). Eğitim istihdam ilişkisi, İŞKUR Yayınları, 8, 48-51.

Savcı, İ. (2007). Genç İşsizliği: Eğitim ve İstihdamda Sorunlar, Çözüm Arayışları, Genç İşsizliği Sempozyumu, TİSK Akademi, 2(1), 87-108.

Tekin A. N. (2015). Üniversite öğrencilerinde işsizlik kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi.

Tektaş, N. (2014). Üniversite mezunlarının kaygı düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Dr. Mehmet Yıldız Özel Sayısı, 243-253.

TÜİK, (2019), Türkiye İstatistik Kurumu Ekim 2019 dönemi işgücü istatistikleri, Ankara.

TÜİK, (2020). Türkiye İstatistik Kurumu, İşgücü İstatistikleri 2014-2019 http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007.

Vogel P. ( 2015), Generation Jobless?, St Martin's Press .

https://doi.org/10.1057/9781137375940

Wanberg, R. C., Carmichael, D. H. & Downey, G. R. (1999). Satisfaction at last job and unemployment: A new look, Journal of Organizational Behavior, 20(1), 121-131.

https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1379(199901)20:1<121::AID-JOB870>3.0.CO;2-6

Winefield, H. A. (1997). Introduction to the psychological effects of youth unemployment: international perspectives, Journal of Adolescence, Vol. 20 Issue 3, pp. 237-241.

https://doi.org/10.1006/jado.1997.0082

Yavuzer, H., Demir, İ., Meşeci, F. ve Sertelin, Ç. (2005). Günümüz Gençliğinin Gelecek Beklentileri, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 93-103.

Published

2020-06-19

How to Cite

Aylin SURAT, & Dilek CERAN. (2020). Unemployment Anxiety of University Students. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 4(3), 145–166. https://doi.org/10.46291/ISPECIJSSHvol4iss3pp145-166

Issue

Section

Articles