Opinions of Teachers and School Administrators on the Objective of "Restructuring the Professional Development of Teachers" in the 2023 Education Vision


Abstract views: 272 / PDF downloads: 88

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7186815

Keywords:

2023 Education Vision, School Administrators, Teachers, Professional Development of Teachers

Abstract

This research aims to examine the views of teachers and school administrators on the 2023 Education Vision in Turkey. The research was carried out with the participation of a total of 19 people, 9 school administrators, and 10 teachers, working in primary and secondary public schools in Istanbul in the 2020-2021 academic year. A case study, which is one of the qualitative research methods, was used in the research. On the other hand, content analysis was used in the analysis of the data. As a data collection tool, a semi-structured interview form prepared by taking expert opinions was used. In the semi-structured interview form, teachers and school administrators were asked about their views on the objectives “Professional development of teachers will be supported at the graduate level”, “opening minor programs at the graduate level for teachers in the areas needed”, “In education faculties, teacher training programs will be especially restructured by focusing on teaching practice”, and “Teaching profession law will be introduced” that are included in the 2023 Education Vision of Turkey. As a result of an examination of the views of teachers and school administrators on the objective of “Professional development of teachers will be supported at the graduate level”, which is included in the 2023 Education Vision, two themes emerged as “Contribution to Professional Development” and “The Thought that Expectations Will Not Be Met”. As a result of an examination of the opinions of the teachers and school administrators on the objective of “Minor programs will be opened at the graduate level for teachers in the areas needed”, which is included in the 2023 Education Vision, three themes emerged as “Efficient Use of Human Resources”, “Professional Satisfaction”, and “Other Existing Problems”. As a result of an examination of the views of teachers and school administrators on the objective of “In education faculties, teacher training programs will be especially restructured by focusing on teaching practice” included in the 2023 Education Vision, one theme emerged as “Expectations for Implementation”. Finally, as a result of an examination of the opinions of the teachers and school administrators about the “Teaching profession law will be introduced”, which is included in the 2023 Education Vision, two themes emerged as “Social, Economic, and Personal Rights” and “Contribution and Participation of Education Stakeholders”. The views of teachers and school administrators were included to support each theme. As a result of the research, the opinions of teachers and school administrators on the 2023 Education Vision were evaluated by comparing them with the related studies, and various suggestions were made.

References

Abazaoğlu, İ., Yıldırım, O., Yıldızhan, Y., (2016), “Geçmişten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme”, (Teacher Training in the Turkish Education System from Past to Present) Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi / International Turkish Education Sciences Journal.

Aktürk, O., Y., (2018), “Özel Eğitim Uygulama Merkezi Yöneticilerinin Deneyimlerine Yönelik Bir Araştırma” (A Research on the Experiences of Special Education Practice Center Managers), İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Master’s Thesis), Haziran 2018.

Aküzüm, C., (2016), “Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Eğitim Yönetimi Programı Bağlamında Lisansüstü Eğitime Bakış Açılarının İncelenmesi” (Examining the Perspectives of School Administrators and Teachers on Postgraduate Education in the Context of Educational Management Program), Ekev Akademi Dergisi / Ekev Academy Journal, Year: 20, Issue: 67 (Summer 2016).

Alabaş, R., Kamer, T., Polat, Ü., (2012), “Öğretmenlerin Kariyer Gelişimlerinde Lisansüstü Eğitim: Tercih Sebepleri ve Süreçte Karşılaştıkları Sorunlar” (Graduate Education in Teachers’ Career Development: Reasons for Preference and Problems Encountered in the Process), e-international journal of educational research Volume: 3 Issue: 4- Autmn-2012 pp. 89-107.

Azar, A., (2011), “Türkiye’deki Öğretmen Eğitimi Üzerine Bir Söylem: Nitelik mi, Nicelik mi?” (A Discourse on Teacher Education in Turkey: Quality or Quantity?), Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science.

Baskan, G., (2001), “Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirmede Yeniden Yapılanma” (Restructuring in Teaching Profession and Teacher Training), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Hacettepe University Education Faculty Journal, 20: 16 - 25 [2001].

Çelen, F., K., Çelik, A., Seferoğlu, S.,S., (2011), “Türk Eğitim Sistemi ve PISA Sonuçları” (Turkish Education System and PISA Results), Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara / Hacettepe University, Faculty of Education, Department of Computer Education and Educational Technologies, Ankara.

Elçiçek, Z., (2016), “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine İlişkin Bir Model Geliştirme Çalışması” (A Model Development Study for Teachers’ Professional Development), Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Gaziantep, Temmuz-2016 / Gaziantep University Institute of Educational Sciences, Department of Educational Sciences, PhD Dissertation, Gaziantep July-2016.

Er, H., Ünal, F.,(2017), “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Öğretime İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi” (Evaluation of Social Studies Teacher Candidates' Views on Graduate Education), Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 18, Sayı 2, Ağustos 2017, Sayfa 687-707 / Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty (KEFAD) Vol 18, Issue 2, August 2017, Page 687-707.

Erdemet, F., (2017), “Özel Lise Yöneticilerinin İnovasyon Sürecine İlişkin Görüşleri” (Views of Private High School Administrators on the Innovation Process), İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aralık 2017 / Istanbul Kultur University, Institute of Social Sciences, Master’s Thesis, December 2017.

Gümüşeli, A., İ., (2014), “Eğitim ve Öğretim Yönetimi” (Education and Training Management), Pegem Akademi, Ankara / Pegem Academy, Ankara.

Gül, G. (2004), Birey Toplum Eğitim ve Öğretmen (Individual, Society, Education, and Teacher), Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Hasan Ali Yücel Education Faculty, Issue 1 (2004), 223-236.

Gürşimşek, I., (1998), “Öğretmen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar” (New Approaches in Teacher Education), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Hacettepe University Faculty of Education, 4: 25-28 [1998).

Güven, S., (2009), “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğretmen Adaylarına Kazandırdığı Mesleki Yeterlikler Yönünden Değerlendirilmesi (İzleme Çalışması)” (Evaluation of the Secondary Education Field Teaching Non-Thesis Master's Program in Terms of Vocational Competencies Given to Teacher Candidates (Follow-up Study), Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences, Issue: 22- 2009.

Habacı, İ., Karataş, E., Adıgüzelli, F., Ürker, A., Atıcı, R., (2013), “Öğretmenlerin Güncel Sorunları” (Current Problems of Teachers), Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/6 Spring 2013, p. 263-277, Ankara-Turkey.

Hamamcı Z., Oskargil, Göktepete, E., İnanç, İ., “Ankara İlinde Çalışan Okul Psikolojik Danışmanlarının Mesleki Gelişim ve Mesleki Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişki” (The Relationship Between Professional Development and Job Satisfaction Levels of School Psychological Counselors Working in Ankara), Volume: III, Issue: 24, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi / Turkish Journal of Psychological Counseling and Guidance.

Karasar, N., (2011), “Bilimsel Araştırma Yöntemi” (Scientific Research Method) 22th Edition, May 2011, Nobel, Ankara.

Korkmaz, M., (2005), “Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi: Sorunlar – Çözümler ve Öneriler” (Training School Administrators: Problems – Solutions and Suggestions), GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Gazi Education Faculty, Volume 25, Issue 3, (2005) 237-252.

Köç, Ünal, (2019), “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 2023 Eğitim Vizyonuna Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi” (Investigation of Social Studies Teachers’ Views on 2023 Education Vision), Journal of Innovative Research in Social Studies, Volume: 1, Issue: 2.

Söylemez, A., (2013), “Yerel Yönetimler Ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” (Development of Local Administrations and Human Resources), SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi / SU FEAS Journal of Social and Economic Research, October 2013, Sayı 26.

Toprak, E., Taşkın, Ö., (2017), “Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapmama Nedenlerinin İncelenmesi” (Examination of Teachers’ Reasons for Not Doing Postgraduate Education), OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi - International Journal of Society Research ISSN:2528-9527 E-ISSN : 2528-9535.

Turhan, M., Yaraş, Z., (2013), “Lisansüstü Programların Öğretmen, Yönetici Ve Denetmenlerin Mesleki Gelişimine Katkısı” (Contribution of Graduate Programs to Professional Development of Teachers, Administrators, and Supervisors), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.esosder.org, Electronic Journal of Social Sciences ISSN:1304-0278 Kış-2013 Cilt:12 Sayı:43 (200-218) / Winter-2013 Volume:12 Issue:43.

Yıldırım, A., Şimşek, H., (2018), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri / Qualitative Research Methods in the Social Sciences, Seçkin, Akademik ve Mesleki Yayınlar / Academic and Professional Publications, 11th Edition, Ankara.

“2023 Eğitim Vizyonu” Metni / “2023 Education Vision” Text

Websites

http://egitimsen.org.tr/ogretmenlik-meslek-kanunu-ogretmenlerin-iradesiyle-hazirlanmalidir/

http://ttkb.meb.gov.tr/www/suralar/dosya/12

http://www.egitimis.org.tr/guncel/sendika-haberleri

Downloads

Published

2022-10-15

How to Cite

ÇAMUR, H., & GÜMÜŞELİ, A. İlker. (2022). Opinions of Teachers and School Administrators on the Objective of "Restructuring the Professional Development of Teachers" in the 2023 Education Vision. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 6(1), 35–55. https://doi.org/10.5281/zenodo.7186815

Issue

Section

Articles