The Importance of Communicatıon Between Class Teachers and Students


Abstract views: 12 / PDF downloads: 16

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7339099

Keywords:

Teacher, Student, Empathy, Communication

Abstract

Communication is of great importance in education and training. The merger has tried to keep up with the new technology by undergoing various changes from the past to the present. It is necessary to know communication and its elements well. The basic principle in communication is based on mutual agreement and interaction. One of the issues that classroom teachers should also do is to transfer information to students by using communication correctly. One of the educational features aims to enrich students in terms of knowledge until they reach the desired level. Students are expected to be curious. Because it is important for students to be remarkable in order to do research on this subject. It is the duty of teachers to develop studies for students. The communication of the family with the student is also very important. It is important to give a message to the other person in communication. It helps people to convey their feelings and thoughts and develops empathy methods. In this way, by developing effective communication tools, students should be directed to more dynamic and investigative systems. The attitudes of teachers in the classroom should be examined within a certain program. It determines future goals by programming the examinations, behaviors and attitudes in a chart. Today, many various systems that are used outside of their effects have been developed, one of which is the distance education system. Thanks to these systems, it is aimed to develop teachers with the method of communication concepts. In this way, important results were obtained by examining the lessons from various and different aspects. In this way, it aimed to increase the efficiency of the student by making the necessary planning in the education system.

References

Algur, H. (2009). İlköğretim İkinci Kademe Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Öğretmen-Öğrenci İletişimi (Bayrampaşa Örneği) (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey)).

Aydemir, A. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci-veli iletişimi: Sosyal bilgiler öğretmenlerinin deneyimleri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 813-827.

Başar, M., Doğan, M. C., Şener, N., Özcan, U. Z. U. N., & Topal, H. (2018). İlkokulda öğretmen öğrenci iletişimi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-17.

Bayraktar, H. V. (2015). Eğitim ortamında öğretmen öğrenci iletişimi.

Boztepe, Ö., & Demirtaş, Z. (2018). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve iletişim memnuniyet düzeylerinin incelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (2), 327-335.

Çakmak, V., & Aktan, E. (2016). Öğretmen öğrenci iletişiminin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(56).

Çetinkanat, C. (1998). Öğretmen adayları ve müfettişlerin bakış açısından öğretmen iletişim becerileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14(14), 209-221.

Çiftçi, S., & Taskaya, S. M. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öz yeterlik ve iletişim becerileri arasındaki ilişki. Education Sciences, 5(3), 921-928.

https://slideplayer.biz.tr/slide/6034075/ (Erişim tarihi:14.11.2022)

Özerbaş, M. A., & Bulut, M. (2007). Öğretmen adaylarının algıladıkları iletişim becerisi düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 123-135.

Pehlivan, K. B. (2005). Öğretmen adaylarının iletişim becerisi algıları üzerine bir çalışma. İlköğretim Online, 4(2), 17-23.

Saydam, G., & Telli, S. (2011). Eğitimde bir araştırma alanı olarak sınıfta öğrenci-öğretmen kişilerarası iletişimi ve öğretmen etkileşim ölçeği (QTI). Boğaziçi üniversitesi eğitim dergisi, 28(2), 23-45.

Sünbül, A. M. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri. Eğitim Yayınevi.

Şanlı, Ö., Altun, M., & Karaca, R. (2014). Okul yöneticilerinin iletişim becerilerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(2).

Published

2022-11-20

How to Cite

YABUL , E., & SÖZVEREN , R. (2022). The Importance of Communicatıon Between Class Teachers and Students. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 6(2), 217–230. https://doi.org/10.5281/zenodo.7339099

Issue

Section

Articles