School Administrators’ Opinions Regarding Elementary and Secondary School Issues Related To Immigration


Abstract views: 280 / PDF downloads: 216

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7762915

Keywords:

Migration, Educational Administration, School Issues, Refugee Students

Abstract

In this study, interviews were conducted with school administrators which aims to identify the problems of primary and secondary schools in regions where immigration is common. The interviews were collected in 2014 and 2022 in longitudinal method by applying semi-structured interview forms and the findings were analyzed longitudinally and interpreted using the content analysis method. The study group of the research consists of the children of families who migrated to İzmir from the Eastern and Southeastern Anatolia regions and the administrators working in schools where refugee students are more common. The study group of the research consists of 6 primary schools and 2 secondary schools in Karabağlar District of İzmir and 14 administrators working in these schools. In the context of the data collected longitudinally in two different periods, according to the views of the administrators in 2014 and 2022, it is seen that the problems experienced by the administrators with the parents and teachers have not changed. In the context of the problems experienced by the administrators with the parents, the sub-themes of communication with parents and parent-teacher association did not change in both years. The sub-theme of frequent appointments by teachers, which was researched in the context of the problems that administrators had with teachers, remained the same in both year periods. Within the scope of the problems experienced by the administrators in the management process, the codes of school demolition decisions, lack of personnel and inadequacy of state transfer income, which are included in the sub-theme of problems related to the physical infrastructure of schools, differed in both years. However, the profile of parents with low socioeconomic income and the sub-theme of transfer and permanently absent students did not change. According to the opinions of the administrators, the sub-theme of economic problems experienced by immigrant students did not change in both years within the scope of the longitudinal data obtained in 2014 and 2022. In addition, the codes of post-war trauma and exposure to discrimination differ in the sub-theme of adjustment and psychological problems in students, while the cultural differences, violence and substance addiction issues remained the same.

Author Biographies

Osman Ferda BEYTEKİN, Faculty of Education, Ege University, İzmir, Turkey

Pınar GEZER, MEB

References

Adaman, F. ve Keyder, Ç. (2005). Türkiye’de büyük kentlerin gecekondu ve çöküntü mahallelerinde yaşanan yoksulluk ve sosyal dışlanma. Avrupa Komisyonu için hazırlananrapor http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/study_turkey_tr.pdf

Alkalay. G., Kıral, B. ve Erdem, A. R. (2021). İlkokul yönetici ve sınıf öğretmenlerine göre Suriyeli sığınmacı öğrencilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi [MSKU Journal of Education], 8(1), 231-249. DOI: 10.21666/muefd.809182.

Altunay, E. ve Dede, M. (2019). Göçmen Öğrencilerin Eğitim Süreci Açısından Okullar Arası İşbirliğine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 20 (1), 127-144. DOI: 10.12984/egeefd.474018.

Angay, H. (2012). Doğu ve Güneydoğu illerinden İzmir’e göç eden ailelerin çocuklarının okul sorunlarının incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Biner, Ö. ve Soykan, C. (2016). Suriyeli mültecilerin perspektifinden Türkiye'de yaşam. Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Ağı Projesi.

Can, A. (2010). Kurum teftiş raporlarına göre ilköğretim okullarının sorunları Aksaray ili örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Cohen, L. & Manion, L. (1994). Research Methods in Education, London: Routlenge.

Çağlayan, S. (2008). Göç ve Yoksulluk: Mutlak ve Doğrusal Olmayan Bir İlişki, iç., Nurgün Oktik (der.), Türkiye’de Yoksulluk Çalışmaları. Yakın Kitabevi, İzmir.

Çuhadar, A. ve Sarı, M. (2007). Göç Yollarında Eğitim: İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okula İlişkin Algılarının Göç Bağlamında Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Kongresi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü.

Demir, B. N., Özdemir, S. ve Köse, A. (2020). İlköğretim Kademesine Suriyeli Öğrencilerin Katılması ile Oluşan Disiplin Sorunları Hakkında Yönetici Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (54), 311-335.

Destek, H. (2016). Türkiye'de Çocuk İşçiliği Sorunu. Suriye’den Gelen Mülteciler Sonrası Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri Konferans Raporu.

Dinler, C. ve Hacıfazlıoğlu, Ö. (2020). Mülteci Çocukların İlköğretime Uyum Süreçleri: Tekirdağ İlinin Bir Okulundaki Öğretmenlerin ve Yöneticilerin Deneyimleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (6), 1717-1728. DOI: 10.18506/anemon.671367.

Doğan, A. ve Avcıoğlu, A. (2022). Kapsayıcı Eğitimin Yadsınamaz Gerçeği: Göçmen Çocukların Eğitim Sorunlarının İncelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3), 987-1015. DOI: 10.33711/yyuefd.1083492.

Dönmez, G. (2017). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine, bilime, fen bilimleri öğretmenine ve bilim insanına yönelik metaforik algıları ve imajları [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.

Duygu, H. ve Akbıyık, Y. (2016). Çok kültürlü sosyo-kültürel ortamda barış içinde yaşayabilme: Alanya örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, (USBES Özel Sayı II) 1255-1277.

Earl, J. (2004). The Cultural Consequences of Social Movements. In The Blackwell Companion to Social Movements ed. D.A. Snow, S.A. Soule and H. Kriesi:101.

Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: Temel eğitim politikaları. Seta.

Erbay, E. (2013). Türkiye’de çocuk işçiliğinin büyük resmi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(1), 157-168.

Eren, Z. (2019). Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Göçmen Çocukların Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 213-234. DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805.

Erkan, R. ve Aydın, D. (2010). Güneydoğu Anadolu Bölgesi İllerinde Bölge İçi ve Bölge Dışı Göç Eğilimleri. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2010.

Geçici Koruma Yönetmeliği. (GKY). (2014, 22 Ekim). Resmî gazete (Sayı: 6883). Erişim adresi (11.12.2019): https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-151.pdf

Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 66-80.

GİGM. (T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü). (2014). Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. Erişim adresi (21.02.2019): http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma_363_378_4713

GİGM. (T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü). (2023). Erişim adresi (02.02.2023): https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638

Gill, Michael J. (2014). The possibilities of phenomenology for organizational research. Organizational Research Methods, 17(2), 118-137. DOI: 10.1177/1094428113518348.

Gökçe, E. (2009, Ekim, 1-3). Büyükşehre Göç Eden Ailelerin Çocuklarının İlköğretime Uyum Sorunları. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Kitabı, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İzmir.

Gün, S. (2010). Yoksulluktan sefalete bir göç hikayesi: sokakta çalışan çocuklar sorununun ekonomi-politiği. Ankara: Özgür Üniversite Kitaplığı.

Güngör, M. (2009). Mersin’de sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar sorunlar-çözümler. Mersin: Mersin Valiliği Yayınları.

Güngördü, E. (2002). Türkiye’de nüfus hareketleri ve Şehirleşme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(2), 409-414.

Harunoğulları, M. (2016). Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler ve sorunları: Kilis örneği. Göç Dergisi (GD), 3(1), 29-63.

Kandemir, A. ve Aydın, B. (2020). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitimi ile İlgili Yönetici ve Öğretmen Görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (2), 497-521. DOI: 10.19171/uefad.554653.

Kap, D. (2014). Suriyeli mülteciler: Türkiye’nin müstakbel vatandaşları. Akademik Perspektif Dergisi, Aralık, 30-35.

Kapat, S. ve Şahin, S. (2021). Türkçe öğreticileri ve okul yöneticilerinin Suriyeli öğrenciler için açılan uyum sınıfı uygulamasına ilişkin görüşleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. (25), 169–194.

Karakuş, E. (2006). Göç olgusu ve eğitime olumsuz etkileri (Sultanbeyli örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Kaştan, Y. ve Bozan, İ. (2016). Yöneticiler Açısından Göçün Eğitim Üzerindeki Etkisi: Bir Durum Çalışması. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (5), 105-129. DOI: 10.20860/ijoses.14505.

Kaya, A., Işık, İ.E., Şahin, B., Elmas, E., Çağlayan, B., Aksoy, P. ve Velioğlu, Ş. (2009). Türkiye’de iç göçler bütünleşme mi geri dönüş mü? İstanbul, Diyarbakır, Mersin. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Kaya, İ. ve Yılmaz-Eren, E. (2014). Türkiye’deki Suriyelilerin hukuki durumu: Arada kalanların hakları ve yükümlülükleri. SETA Raporu.

Kılıçkaya, N. (1988). Yurt Dışı Deneyimi Geçiren ve Geçirmeyen Lise Öğrencilerinin Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Koşak, M. A. ve Atasoy, R. (2022). Suriyelilerin Temel Eğitim Sistemine Entegrasyonunda Şanlıurfa İli Özelinde Okul Yöneticilerinin Karşılaştığı Sorunlar. Harran Maarif Dergisi, 7 (2), 150-178. DOI: 10.22596/hej.1144890

Koşar, S. ve Aslan, F. (2020). İlkokul ve Ortaokula Devam Eden Göçmen Çocukların Eğitim Sorunlarına Yönelik Okul Yöneticilerinin Görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 9(4), 1799-1831.

Külekçi Akyavuz, E., Gezeroğlu, E. ve Toma, Ş. G. (2020). Suriyeli öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan sorunlarla ilgili okul yöneticilerinin görüşleri. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(1), 1-15.

Levent, F. ve Çayak, S. (2017). Türkiye'de Suriyeli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Okul Yöneticilerinin Görüşleri. HAYEF Journal of Education, 14 (1), 21-46.

Miller, G., & Dingwall, R. (1997). Context and method in qualitative research, London: Sage.

Nar, B. (2008). Göçün eğitime ve eğitim yönetimine etkileri (Dilovası örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Orhan, O. (2014). Suriye’ye komşu ülkelerde Suriyeli mültecilerin durumu: Bulgular, sonuçlar ve öneriler. ORSAM Yayını, Rapor No: 189. Ankara.

Öktem, Ü. (2005). Fenomenoloji ve edmund Husserl'de Apaçıklık (Evidenz) Problemi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 45(1). 27-55.

Özmen, H. ve Karamustafaoğlu, O. (2019). Eğitimde araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Parlakkaya, Ç. (2010). Göçe Bağlı Olarak İlköğretim Okullarında Yaşanan İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri [Yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2010.

Patton, Q.M. (1987). How to use qualitative methods in evaluation, London: Sage Pub.

Seidman, I.E. (1991). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences, New York: Teachers College Press.

Suriyeli Mülteci Çocukların Türkiye Devlet Okullarındaki Durumu Politika ve Uygulama Önerileri. (2015). İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi.

Taylor, S., & Sidhu, R.K. (2012), Supporting refugee student in schools: What constitutes inclusive education? International Journal of Inclusive Education, 16(1), 39-56. DOI:10.1080/1360311090356008.

Tekeli, İ. (1998). Türkiye’de İçgöç Sorunsalı Yeniden Tanımlanma Aşamasına Geldi. Türkiye’de İçgöç, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.

Tezcan, M. (2000). Dış göç ve eğitim. Ankara: Anı Yayıncılık.

Tomar, G.Y. (2007). Göç alan semtlerde yaşayan ailelerin çocuklarının eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Uludağ, Z. ve Odacı, H. (2002). Eğitim Öğretim Faaliyetlerinde Fiziksel Mekân. Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 153-154.

UNHCR (2020). Yıl Ortası İstatistik Raporu. Erişim adresi (02.02.2023): https://www.unhcr.org/tr/unhcr-turkiye-istatistikleri

Uzun, E. M. ve Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1), 72-83.

Weber, R.P. (1989). Basic Content Analysis, Sage, London.

Yaman, E. (2007). Üniversitelerde Bir Eğitim Yönetimi Sorunu Olarak Öğretim Elemanının Kaldığı İnformal Cezalar: Nitel Bir Araştırma [Doktora tezi]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Seçkin Yayınları, Ankara.

Yiğit, A., Şanlı, E. ve Gokalp, M. (2021). Türkiye’deki Suriyeli Öğrencilerin Okula Uyumlarına Yönelik Öğretmen, Okul Yöneticileri ve Öğrencilerin Görüşleri. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 40 (1), 471-496.

Published

2023-03-25

How to Cite

BEYTEKİN, O. F., & GEZER, P. (2023). School Administrators’ Opinions Regarding Elementary and Secondary School Issues Related To Immigration. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(1), 5–31. https://doi.org/10.5281/zenodo.7762915

Issue

Section

Articles