Evaluation On Regıonal Boarding Schools In Terms Of Management And Educational Processes


Abstract views: 479 / PDF downloads: 141

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7790836

Keywords:

Management, Education System, Regional Boarding Schools

Abstract

There have been rapid developments in many areas in recent years. Technology, management, education and similar fields affect each other. The fact that lifestyles create new situations during the Covid 19 pandemic has made it necessary to conduct research in many fields according to different variables. Especially in terms of management and education processes, regional boarding schools are an area where few studies have been conducted in Turkey. In this sense, this study is important. The aim of this study is to evaluate the regional boarding schools opened to meet the educational needs of school-age children in rural Turkey in terms of management and education processes. It has been observed that regional boarding schools in Turkey contribute positively to educational equality in terms of access to education of children living in rural areas and contribute to their academic perseverance. As a result of the literature, it has been determined that the problem of inequality stems from problems related to being away from the family, that there are schools that do not meet certain standards among boarding schools, and that some students cannot achieve academic success for this reason. As a result of the literature review conducted within the scope of the study, it was observed that there was not enough research on the subject. In this context, first of all, information about regional boarding schools was given in line with the information obtained on the subject, and then the problems they faced were tried to be explained. In other parts of the study, the importance of regional boarding secondary schools in success and regional boarding secondary schools in the Turkish education system are explained.

References

Açıkalın, A. (2002). Dahabir-Yibo’lar Özelleşsin Mi?-. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 29(29), 5-8.

Ak, L., Ve Sayıl, M. (2006), “Three Different Types Of Elementary School Students’ School Achievements, Perceived Social Support, School Attitudes And Behavioradjustment Problems”, Educational Sciences: Theory & Practice, 6(2), 293- 300.

Arı, A. (2000). İlköğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi Normal, Taşımalı ve Yatılı Okulların Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyalbilimler Enstitüsü, Afyon.

Aydın, B., Yazıcı, H., & Altun, F. (2018). Yatılı Bölge Ortaokullarında Okuyan Öğrencilerde Kaygı, Yalnızlık, Öz-Yeterlik ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(26), 327-348.

Aydın, İ. T. D., & Köroğlu, M. G. Y. (2009). Ürkiye’de Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının Sorunlarına İlişkin Yibo Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Görüş ve Önerileri (Doctoral Dissertation, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve Politikası Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Ve Teftişi Programı).

Aydoğdu, F., & Dilekmen, M. (2016). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Değerlendirilmesi. Electronic International Journal Of Education, Arts, And Science, (2).

Baz, F, Ç., & Yıldırım, A. (2021). Teknolojinin Eğitimde Yeri: Akıllı Tahtaların Eğitim Politikaları Kapsamında Değerlendirilmesi. Farklı Yönleriyle Uzaktan Eğitim içinde. (Ed. Talas, M.).

Boydak Özan, M. U. K. A. D. D. E. R., Sağlam, H., & Karaca, M. (2012). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Pansiyon Yönetimde Karşılaşılan Sorunlar (Malatya-Diyarbakır İli Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 126-138.

Ceylan, F. A., & Ünder, H. (2022). Başarı Arttırıcı İmkanları Eşitlemede Yatılı Bölge Okulları’nın Rolü. Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 171-194.

Çangir, E. (2019). Yatılı Bölge Ortaokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri (Master's Thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Çetin, Ç. (2013). Yatılı Bölge Ortaokullarında Yönetim Sorunları ve Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, İşletme Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara). Https://Tez.Yok.Gov.Tr Adresinden Alınmıştır.

Çetinkaya, M., & Gelişli, Y. (2013). Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Öğrencilerinin Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının İşleyişine İlişkin Görüşleri.

Dağli, A., & Gündüz, H. (2008). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri (Diyarbakır İli Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (10), 12-35.

Demirel, T., & Türker, K. U. R. T. (2021). Eğitim Eşitliği Açısından Yatılı Bölge Ortaokullarının Değerlendirilmesi. Journal Of Qualitative Research İn Education, (26).

Demirtaş, A.S. (2007), “İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek ve Yalnızlık Düzeyleri ile Stresle Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişki”,

Goffman, E. (1961). Asylums: Essays On The Social Situation Of Mental Patients And Other İnmates. Aldinetransaction.

Gökyer, N. (2011). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının Sorunlarına İlişkin Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 288-310.

Gönül, İ., & Arslan, R. (2018). Birleştirilmiş Sınıftan Mezun Öğrencilerin Üst Eğitim Kademesinde Karşılaştıkları Sorunlar. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 43-62.

Gürbey, S., Çevik, E. E., & Şahin, A. (2020). İlköğretimde Yerleşik, Taşımalı ve Yatılı Bölge Okullarında Eğitim ve Bu Eğitimin Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi: Yahyalı İlçesi Örneği. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 445-459.

Halıcı, P. (2005). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına Devam Eden ve Ailesiyle Birlikte Yaşayan12-14 Yaş Grubu Çocukların Saldırganlık Eğilimleriyle Benlik Kavramlarının İncelenmesi.Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İnal, U., & Sadık, F. (2014). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının Okul Yaşam Kalitesine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Cukurova University Faculty Of Education Journal, 43(2).

Karataş, N. Y. (2006). Yatılı Ilköğretim Bölge Okullarında Okuyan Oğrencilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları (Bingöl Ili Orneği) (Doctoral Dissertation, Bursa Uludag University (Turkey)).

Kazu, İ. Y., & Aşkın, Z. (2011). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının Etüt Saatlerinde ve Boş Zaman Etkinliklerinde Karşılaşılan Sorunlar (Elâzığ İli Örneği). Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 39-46.

Kılıç, D. (2001). Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ile Diğer İlköğretim Okullarının Toplumsal Fonksiyonlarını Gerçekleştirme Düzeylerinin Karşılaştırılması (Erzurum İli Örneği). Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Nigar, F. (2014). Ortaokul Öğrencileri ile Yatılı Bölge Ortaokul Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Ve Temel Psikolojik İhtiyaçları Düzeyinin Karşılaştırması (Master's Thesis, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

Şenol, D., & Yıldız, Ö. G. D. S. (2009). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Öğrenci-Öğretmen ve Aile Etkileşimi-Diyarbakır ve Erzurum Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 359-376.

Tonka, U. (2018). Yatılı Bölge Okullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri.

Türe, E. (2010). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Eğitim Ortamlarının Fiziksel/Mekansal Koşulları Açısından İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Sivas). Https://Tez.Yok.Gov.Tr Adresinden Edinilmiştir.

Yılmaz, A. R. (2014). 2014 Yılı Yatırım Programı.25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli Ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki.

Yılmaz, A., & Denetmeni, A. İ. E. (2012). Yatılı İlköğretim Bölge Okulları Sorunlarının Öğrenci Algılarına Göre Değerlendirilmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 659-679.

Yördem, H.P. (2009). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına İlişkin Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları (1923-2000). Yüksek Lisans Tezi, İlköğretim Anabilim Dalı, Adana). Https://Tez.Yok.Gov.Tr Adresinden Alınmıştır.

Downloads

Published

2023-03-31

How to Cite

BAZ , F. Çağatay, & YILDIRIM, A. (2023). Evaluation On Regıonal Boarding Schools In Terms Of Management And Educational Processes. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(1), 195–209. https://doi.org/10.5281/zenodo.7790836

Issue

Section

Articles