Effects Of Media On Consumption Habits


Abstract views: 97 / PDF downloads: 84

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10838854

Keywords:

Media, Consumption, Consumer, Internet

Abstract

In today's world, media is seen as the most effective tool in determining people's consumption habits. Media provides advertisements of products and services to consumers and is effective. Various products and brands are constantly promoted through television, the internet, magazines and other media platforms. These advertisements encourage consumers to choose certain products and brands and shape their consumption habits. Consumers' attention is attracted by highlighting brands through various methods in almost all types of media. In addition, companies promote their products through social media. At the same time, it is observed that consumers are guided by product placement in television media, news or TV series platforms. In this respect, it is possible to say that the media affects the consumption culture. Nowadays, brands or products gain popularity and are associated with a certain lifestyle through the media. In this context, media has a significant impact on shaping consumption habits. Consumers unconsciously choose certain products under the influence of the media. In this respect, it is important to critically evaluate media content and develop conscious consumption habits.

References

Akdağ, M. Ve Taşdemir, E. (2006). “Krizden Çıkmanın Yolları: Etkin Bir Kriz İletişimi”, Selçuk İletişim, 4(2), (S. 141-157).

Babacan, M. E. (2014). Sosyal Medya Sonrası Yeni Toplumsal Hareketler. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 4.7, 1(S.35-160).

Babaoğlu, M. Ve Kırmızı, M. (2012). “Tüketim Karşıtlığının Kurumsal Çerçevesi Ve Örnek Olay İncelemesi: Boğaziçi Starbucks’ta Şenlik Var!”, Hacettepe Üniversitesi, Sosyolojik Araştırmalar E- Dergisi, 3.

Balaban, S., Yücel, S. (2019). “Tüketici Boykotu Ve Tüketicilerin Boykot Katılımlarını Etkileyen Faktörler”. İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (S.91-212).

Bayraktutan, G. (2015). Dijital İletişim Ve Yeni Medya. M. C. Öztürk (Ed.), Sosyal Medyada Etkileşim (S.100-119). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları

Binark, M. (2015). Dijital İletişim Ve Yeni Medya. Mesude Canan Öztürk (Ed.), Yeni Medya Kullanımının Etkileri (S.50-75). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları

Binark, M. (Der.). (2014), Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, İstanbul: Ayrıntıyayınları.

Binark, M. , Bayraktutan, G. (2013), Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya Ve Etik, İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Binark, M. , Löker, K. (2011), Stö’ler İçin Bilişim Rehberi. Stgm.

Booth, Simon, (1993). Crisis Management Strategy: Competition And Change İn Modern Enterprises, London: Routledge,.

Bulunmaz, B. (2015a). Yeni Medya Eski Medyaya Karşı: Savaşı Kim Kazandı Ya Da Kim Kazanacak?, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 1(7),( S. 22-29).

Çakır Özdemir, H. (2010). “Tüketici Boykotlarının Kriz Gelişimi Açısından Değerlendirmesi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, (S. 121-136).

Çakır, H. Ö. (2010). “Tüketici Boykotlarının Kriz İletişimi Açısından Değerlendirilmesi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, (S.121-136).

Çomu, T. (2012). Video Paylaşım Ağlarında Nefret Söylemi: Youtube Örneği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisan Tezi. Ankara.

Davıdson, K. (1995). “ Ten Tips For Boycott Targets- Consumer Boycott Targets ” , Business Horizons, Http://Findarticles.Com/P/Articles/Mi_M1038/İs_N2_V38/Ai_16793724/?Tag=Content;Col1 (Eriúim Tarihi: 02.06.2021).

Develioğlu, A. U. (2014). Kriz Yönetiminde İnsan Kaynakları Planlaması:2008 Küresel Finansal Krizi Sürecinde İnşaat Sektörüne İlişkin Bir Nitel Araştırma,Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara.

Doğan, D. M. (1982). Büyük Türkçe Sözlük. Ankara: Birlik Yalınları.

Eskiyörük, D. (2020). İşletme İletişiminde Uzmanlık Alanları, S. Benligiray (Ed.), İşletme İletişimi (S. 75-97). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Farah, Mf., Newman Aj. (2009). “Exploring Consumer Boycott İntelligence Using A Socio-Cognitive Approach”, Http://Aub.Academia.Edu/Mayafarah/Papers/99503/Exploring-Consumer Boycott-İntelligence-Using-A-Socio-Cognitive-Approach (Eriúim Tarihi: 10.06.2021).

Frıedman, M. (1985), “Consumer Boycotts İn The United States, 1970-1980: Contemporary Events İn Historical Perspective”, The Journal Of Consumer Affairs, Vol.19, No.1, Pp. 96-117.

Frıedman, M. (1999), Consumer Boycotts: Effecting Change Through The Marketplace And The Media, New York, Routledge.

Geray, H. (2002) İletişim Ve Teknoloji: Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları, Ütopya Yayınevi, Ankara.

Gülnar, B., Balcı, Ş. (2011) Yeni Medya Ve Kültürleşen Toplum, Konya: Literatürk Yayınları.

Güven, S. (2018). “Kriz Yönetimi Bağlamında Kriz İletişimi Ve Halkla İlişkiler”. H.Hülür Ve S.Coşkun (Ed.), Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar-2, (S.69-84). Ankara: Gece Kitaplığı.

Kara, Z. (2017), Dijital Sosyoloji, Sosyoloji Divanı, Sayı:9, (S:9-20).

Karagöz, K. (2013) Toplumsal Hareketler Ve Dijital Aktivizm Hareketleri, İletişim Ve Diplomasi, (S.131-157).

Kleın, J. G., Craıg, N. S., Andrew., (2004), “Why We Boycott: Consumer Mo Tivations For Boycott Participation”, Journal Of Marketing, 68, (July), Pp.92-109.

Kutlu, T. (2012). İnternet Yayıncılığı. H. İ. Gürcan (Ed.), Sosyal Medya (S.108-127). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları

Kutlu, T. (2012). İnternet Yayıncılığı. Halil İbrahim Gürcan (Ed.), Dijital Medya Kuramları (S.66-81). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları

Küçük, B. (2015). Yeni Medya İhtiyaçlar Ve Yeni Görsel Kimlik Sunumu Olarak Dijital Portfolyolar: Behance.Net, D. Yengin (Drl.). İstanbul: Paloma Yayınevi.

Mcluhan, M. (2017), Gutenberg Galaksisi, (G. Ç. Güven, Çev.), İstanbul:Yapı Kredi Yayınları.

Odabaşı, Y. , Barış G. (2002), Tüketici Davranışı, İstanbul: Mediacat Kitapları, 2. Baskı,

Öztürk, A. (2016). Politik Tüketici Davranışlarının Belirleyiciliği Üzerine Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Smıth, N. C. (1990). Morality And The Market Consumer Pressure For Corporate Accountability, Rountledge, New York.

Şentürk, Ü. (2017), Yeni Toplumsal Bir Metin Olarak İnternet, Sosyoloji Divanı, Sayı:9, (S:21-44).

Taşçıoğlu, M. Ve Yener, D. (2017). “Tüketicilerin Boykotlara Karşı Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma: Menşei Ülke Ve Sürdürebilirliğin Etkileri”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 61, (S. 54-67).

The Oxrord Dictionary,V, (1961), 11 Oxford :, (S. 1178).

Thompson, J. B. (2008), Medya Ve Modernite, (S. Öztürk, Çev.), İstanbul:

Published

2024-03-20

How to Cite

UĞUR, U., & UĞUR, İlkay. (2024). Effects Of Media On Consumption Habits. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 8(1), 222–236. https://doi.org/10.5281/zenodo.10838854

Issue

Section

Articles