Metaphorical Perceptions and Opinions of Teacher Candidates Regarding The Research Methods in Education Course


Abstract views: 153 / PDF downloads: 132

Authors

  • Münir ŞAHİN Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7766236

Keywords:

Research Methods in Educaiton, Metaphors, Teacher Candidates

Abstract

In this study, it was aimed to determine the perceptions of the Faculty of Education teacher candidates about the Research Methods in Education course with the help of metaphors. The phenomenology design, one of the qualitative research designs, was used in the study. The study group, in which the data were collected with open-ended forms, consists of 116 3rd and 4th grade students who took the Research Methods in Education course in Tokat Gaziosmanpaşa University Faculty of Education in the Fall semester of 2022-2023. The collected data were analyzed with content analysis management and it was determined that the students produced 50 valid metaphors. Among the metaphors produced, the ones with the highest frequency were determined as puzzle, ladder, book, Mathematics, computer, matryoshka metaphors. No negative metaphor was determined. According to the results of the content analysis of the data on the opinions of the students about where they can use the information skills they learned in the research methods in education course, it was seen that the majority of the students responded that they can use in academic studies, while doing master's and doctorate, while writing a book and doing research. It was seen that the students' views on using what they learned in the lesson were similar to the aim of the lesson, and it was done in accordance with the purpose of the lesson. The students suggested that the course duration should be either shortened or the number of course hours should be increased.

References

Akgün, L. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersine İlişkin Öğretmen Adaylarının Algı Ve Beklentileri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (27) , 21-30. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/baunsobed/issue/50194/646277

Al, Hamza (2005). Araştırma ve Yazma Metodolojisi. İstanbul: Sakarya Yayınevi.

Büyüköztürk, Ş. (1999). İlköğretim okulu öğretmenlerinin araştırma yeterlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 5(2), 257-269.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. Demirel, F., Kılıç, E. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akade

Çelik, D. & Özer, D.A. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının “Araştırmacı” kavramına ilişkin metaforları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(69), 924-925.

Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Elmore, P.B., & Vasu, E.S. (1980). Relationship between selected variables and statistics achievement: Building a theoretical model. Journal of Educational Psychology, 72(4), 457 467.

Ergin, S., & Beşe, A. (2005). Messiahs for and against the dominant culture: political writing of American and Turkish women in the late 19th and early 20th centuries. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 97-108.

Karamustafaoğlu, S. ve Meşeci, B. (2021). Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik tutularının incelenmesi. Anadolu Öğretmen Dergisi, 5(1), 19-38. DOI: 10.35346/aod.917301

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.

Kurt, A. Yıldırım, Y., Becit, G., Uysal, Ö., Özdamar, N. ve Bağcı, H. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri dersine ilişkin öğrenci görüşleri. https://www.academia.edu/1629881/SOSYAL_B%C4%B0L%C4%B0MLERDE_ARA C5%9ETIRMA_Y%C3%96NTEMLER%C4%B0_DERS%C4%B0NE_%C4%B0L%C %B0%C5%9EK%C4%B0N_%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0_G%C3%96R%C3% %C5%9ELER%C4%B0 (25 Nisan, 2022).

Küçükoğlu, A., Taşgın, A., & Çelik, N. (2013). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma sürecine ilişkin görüşleri üzerine bir inceleme. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,173, 11-24.

Manuel, R., Fenton, R., & Philemon, M. (2013). University students’ attitudes towards quantitative research methods: a comparative/contrastive analysis. International Journal of Education And Information Studies, 3(2), 27-33.

Merriam, S. B. (2009). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation. Jossey Bass.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitativ data analysis. Thousand Oaks: Sage.

Papanastasiou, E. C. (2005). Factor structure of the attitudes toward research scale. Statistics Education Research Journal, 4(1), 16-26.

Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 55, 459-496.

Şen, Zekai (2011). Bilim ve Bilimsel Araştırma İlkeleri. (1. Basım). İstanbul: Su Vakfı Yayınları.

Yükseköğretim Kurulu (2007). Yükseköğretim kurulu yeni öğretmen yetiştirme lisans programları, Ankara. https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/ogretmen-yetistirme-ve egitim-fakulteleri.pdf (22 Nisan, 2022).

Yaşar, M. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması: geçerlik ve güvenirlik. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 109-129.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin yayıncılık.

Yenice, N., & Atmaca, A. C. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin ve bilimsel bilginin doğasına yönelik bilgi ve görüşlerinin belirlenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 10(4), 366-393.

YÖK. (2018). Eğitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlar Hakkında Açıklama. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen Yetistirme-Lisans-Programlari/Turkce_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf

Published

2023-03-24

How to Cite

ŞAHİN, M. (2023). Metaphorical Perceptions and Opinions of Teacher Candidates Regarding The Research Methods in Education Course. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(1), 74–94. https://doi.org/10.5281/zenodo.7766236

Issue

Section

Articles