A Study on the Evaluation of Leisure Time of Educators Working in Public Education Centers (Balıkesir Province Example)


Abstract views: 148 / PDF downloads: 208

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7774068

Keywords:

Public education, Educator, Leisure time

Abstract

It is seen that people cannot spare enough time for themselves due to the intense work schedule and the difficult living conditions required by daily life. Although this situation manifests itself in the institutional sense, it has become a problem for working individuals to evaluate their free time within the institution. It is considered important for individuals working in public institutions to increase their work efficiency, to spare enough time for themselves to integrate with the existing social/communal structure, and to participate in leisure time activities on this occasion. This research includes a field study to evaluate the free time of educators and administrators working in public education centers operating in Balıkesir. The study, in which a questionnaire was applied to a total of 299 (125 men, 174 women) people from 20 districts of Balıkesir city center and its districts, is an explanatory field research. As a result of the research, it has been determined that the positive evaluation opportunities of the leisure time, which is a factor in the socialization processes of the individuals, are generally sufficient. In addition, striking results have been obtained regarding the use of in-house facilities and corporate expectations.

References

Ağaoğlu, Y. S. ve Boyacı, M. (2012). Rekreasyon Kavramına Felsefi Yaklaşım 1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 942-947, 12-15 Nisan 2012, Antalya, ISBN: 978-605-5437-79-4.

Argan, M., Yetim, G., Doğan, E., Doğan, D. ve Taşar, G. (2018). Havuzdan Yararlanan Engelli Yakınlarının Algıladığı Terapi Üzerine Nitel Bir Araştırma. Uluslararası Spor ve Rekreasyon Yönetimi Kongresi, SS:21-22, 10-13 Mayıs 2018, Bodrum.

Aslan, N. (2018). Boş Zaman Değerlendirme ve Aile Mutluluğu. Uluslararası Spor ve Rekreasyon Yönetimi Kongresi, SS:13, 10-13 Mayıs 2018, Bodrum.

Aslantürk, Z. ve Amman, M. T. (2009). Sosyoloji: Kavramlar, Kurumlar Süreçler, Teoriler (6. baskı). İstanbul, Çamlıca Yayınları.

Ayyıldız, E. (2022) “Klasik Arap Şiirinde Zaman Olgusu ve Kökeni”. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi 22/1, 67-97. https://doi.org/10.33415/daad.1037608.

Badau, D. Adventure Education-AN Acractive Way To Promote An Active Lifestyle. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs 2014, Antalya.

Başkan, A. H., Karaküçük S. (2015). Farklı Kültürlerde Boş Zaman Davranışları: Ermeniler Örneklemi. Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 10-22, ISSN: 2148-905X.

Demir, Ş. Ş., Demir, M., ve Babat, D. (2012). Turizm Bölümü Öğrencilerinin Serbest Zaman Gereksinimi-Serbest Zaman Doyumu İlişkisi Algılamaları. 1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 914-928, 12-15 Nisan 2012, Antalya, ISBN: 978-605-5437-79-4.

Emir, E. (2012). Rekreatif Etkinliklere Katılımın Önündeki Engellerin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Trabzon.

Göker, G. ve Ünlüönen, K. (2019). Açık Alanda Yapılan Doğa Temelli Rekreatif Etkinlikler ve Destinasyon Markalaşması: Ilgaz Dağı Milli Parkı Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: 1304-0278, (774-789), C:18, S:70.

Kılıç, M. (2015). Aile Ve Serbest Zaman İlişkisi: Düzce Örneği. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Y: 5, S:1, 27-49.

Kılıç, M. (2021). Akademisyenlerin “Serbest Zaman Yoksunluğuna” Etki Eden Unsurlar: Düzce Üniversitesi Örneği. Sosyolojik Düşün, e-ISSN: 2587-2699, C:6, S:1.

Kılıç, M. ve Şener, G. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyon Etkinliklerine Katılımlarındaki Sosyolojik Etkenler ve Yapısal Kısıtlamalar. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, C:3, S:3, 220-227.

Kılıç, M. ve Arslan A. (2018). Parçalanmış Aileye Mensup Lise Öğrencilerinin Sosyalleşmesinde Sporun Etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: 1304-0278, C:17, S:66, 505-517.

Koz, M. (2018). Fiziksel Aktivite ve Rekreasyon Yoluyla Sağlığın Geliştirilmesi. Uluslararası Spor ve Rekreasyon Yönetimi Kongresi, SS:10, 10-13 Mayıs 2018, Bodrum.

Lapa, Y. T., Varol, R., Tuncel, F .E., Ağyar, E. ve Certel, Z. (2012). Belediye’ye Ait Park Alanlarını Sportif Amaçlı Kullanan Bireylerin Katılımlarının ve Beklentilerinin İncelenmesi: Bornova Örneği. 1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 851-865, 12-15 Nisan 2012, Antalya, ISBN: 978-605-5437-79-4.

Mieczkowski, Z. (1990). World Trend in Tourism and Recreation. New York: Peter Lang Publishing.

Önder, S. (2003). Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 17 (32): 31-38.

Özşaker, M. (2012). Gençlerin Serbest Zaman Aktivitelerine Katılmama Nedenleri Üzerine Bir İnceleme. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14 (1), 126-131.

Şapcılar, M. C., Kalkan, F., Büyükşalvarcı, A. (2019). Akademisyenlerin Rekreasyonel Faaliyetlerine Katılımlarını Engelleyen Faktörlerin Belirlenmesi: Turizm Fakülteleri Örneği. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, C:5, S:7 (http://dergipark.gov.tr/yonbil).

Üstün, Ü. D., Kardaş, N. T., Sadık, R. ve Üstün, N. A. (2018). Rekreasyona Giriş. (Edt: Prof. Dr. Kürşat KARACABEY), Erol Ergün Basın Yayınevi, ISBN: 978-605-9543-36-1, İzmir.

Yıldırım, M. ve Kılıç, M. (2018). Mültecilerin Yeniden Sosyalleşmelerine Etki Eden Unsurlar: Düzce Örneği. II. Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi, 6-7-8 Aralık 2018 Düzce/Türkiye.

Yılmaz, C., Aydın, İ., ve Pehlivanoğlu, K. (2012). Akademik Personelin Rekreasyon Eğilimleri. 1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 878-888, 12-15 Nisan 2012, Antalya, ISBN: 978-605-5437-79-4.

Yılmaz, O. (2018). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları ve Zaman Yönetim Becerilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.

Zorba, E. (2014). Herkes İçin Spor Anlayışının Üniversitelerde Spor ve Sağlığın Gelişimindeki Önemi. 1. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 10-14, 21-23 Mayıs 2014, Antalya.

Published

2023-03-25

How to Cite

ARSLAN, A., KURT, C., & DÜKANCI, B. (2023). A Study on the Evaluation of Leisure Time of Educators Working in Public Education Centers (Balıkesir Province Example). ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(1), 32–46. https://doi.org/10.5281/zenodo.7774068

Issue

Section

Articles