Current Situation, Problem and Solution Suggestions of Vocational and Technical Education in Secondary Education Institutions in 21st Century Turkey


Abstract views: 286 / PDF downloads: 199

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7981931

Keywords:

Vocational Education, Vocational Education Problems, Internship Education

Abstract

The aim of this research is to identify the problems experienced and to offer solutions to these problems by revealing the current situation of vocational and technical education given at secondary education level. The universe of the research consists of postgraduate theses and scientific articles in the National Thesis Center and Google Academic databases. The systematic literature analysis design, which is one of the qualitative research methods, was used in the research and the obtained data was analyzed using both content and descriptive analysis techniques. The "Analysis Form" developed by the researcher was used to collect the data. Postgraduate thesis studies included in the analysis were obtained from the National Thesis Center database, and scientific articles were obtained from the Google Academic database. In line with the criteria within the scope of the research, a total of 13 postgraduate thesis studies and 17 scientific articles were reached. All of the 30 studies reached in total were included in the research. In the research, the names (titles) of the postgraduate thesis studies and scientific articles were not used directly, the thesis studies were expressed as T1, T2, T3…, and the scientific articles were coded as M1, M2, M3…. As a result of the research, in secondary education vocational and technical education institutions, it has been determined that student success is low, disciplinary problems are common in schools, there is a lack of workshops and laboratories, teaching materials are insufficient, students do not have goals for higher education institutions, guidance activities are not at the desired level, and there are negative perceptions and various problems related to vocational training in enterprises.

References

Aksakaloğlu, H. (2013). Ticaret meslek liselerinde verilen muhasebe eğitiminin muhasebecilik mesleğine uygunluğu: Bursa ili örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Alkan, C. ve Doğan, H. (1994). Mesleki ve teknik eğitim için ana plan esasları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 9(1), 25-72.

Aslantürk, M. (2014). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri konusunda mesleki eğitim yöneticileri, meslek dersleri öğretmenleri ve eğiticilerin görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Buluç, B. (2001). Eğitimin amaç ve işlevleri. Ankara: Pegem Yayınları.

Burns, N. and Grove, S. K. (2007). Understanding nursing research: Building an evidence-based practice. (4th ed., pp. 134-163). China: Saunders.

Cicioğlu, H. (1985). Türkiye Cumhuriyetinde ilk ve ortaöğretim (tarihi gelişimi). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Demir, E. ve Şen, H. Ş, (2009). Cumhuriyet dönemi mesleki ve teknik eğitim reformları. Ege Eğitim Dergisi, 2(10), 39-59.

Eren, Z. (2021). Öğrenci ve öğretim elemanları görüşlerine göre mesleki teknik eğitimin sorunları ve çözüm önerileri: Sinop Üniversitesi örneği. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Mükemmellik Arayışı Dergisi, 1(1), 89-108.

http-1: https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/hakkimizda/okul-turleri-programlar (Erişim Tarihi: 11.02.2023).

İnciroğlu, T. (2019). Mesleki ve teknik anadolu liseleri ile meslek yüksekokullarında muhasebe eğitimi: Kahramanmaraş’ta bir alan araştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kazu, Y. ve Demirli, C. (2002). Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarındaki gelişmeler. Milli Eğitim Dergisi, (155-156), 5-20.

Kocabaş, S. (2008). AB’de Mesleki Eğitimin Geleceği Yakın Gelecek İçin Hedefler, Politikalar ve Stratejiler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Koçel, T. (2004). Mesleki ve teknik eğitim gerçeği, sorunlar ve öneriler. Mercek Dergisi, 9(36), 102-134.

Kunt, Ş. (2012). Türkiye’de üniversitelerin stratejik planlarındaki misyon, vizyon ve stratejik amaçların içerik analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Küçükgöksel, N. Ç. ve Akpınar, T. (2016). İstihdam odaklı mesleki eğitime yönelik sorunlar, talep ve beklentiler. Tekirdağ S.M.M.M Odası Sosyal Bilimler Dergisi, (6), 1-18.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi (2003). Ş. Yıldırım (Ed.) Ticaret eğitimi araştırması (s. 270). Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı. (2020). Muhasebe ve Finansman Çerçeve Öğretim Programı, s. 1-5.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. (2022). Milli Eğitim İstatistikleri 2021-2022. https://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=460 (Erişim Tarihi: 09.02.2023).

Muslu, A. (2010). Türkiye’de mesleki eğitim almış nüfusun istihdam sorunları ve çözüm önerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Orhaner, E. ve Tunç A. (2003). Ticaret ve turizm öğretiminde özel öğretim yöntemleri. Ankara: Gazi Kitabevi.

Özer, M. (2020). Mesleki eğitimde okuldan işe geçişi etkileyen yeni parametreler: küresel dönüşümde yeni eğilimler. İnsan & Toplum, 10 (3), 1-27.

Pehlivan, E. (2008). Ticaret meslek liselerinde muhasebe eğitimi alan öğrencileri memnuniyetini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Poyraz, O. (1993). Ahi örgütleri içinde Kültür Bakanlığı (Ed.). 1. Uluslararası Ahilik kültür sempozyum bildirgesi, (ss: 140-141). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Süer, H. M. (2007). Ticaret meslek liselerinde muhasebe eğitimi, muhasebe eğitiminden beklentiler ve karşılaşılan sorunlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Şahin, İ. ve Fındık, T. (2008). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim: mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (3), 65-86.

Şeker, S. (2022). Pandemi dönemindeki uzaktan eğitim problemlerine yönelik bir nitel araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Şimşek, A. (1999). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması. İstanbul: TÜSİAD Yayınları.

TİSK (1997). Türkiye’de ve Dünyada mesleki eğitim. Ankara: TİSK İnceleme Yayınları.

Üstün, A. ve Yiğit, A. (2022). Mesleki eğitimde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. International Journal Of Socıal, Humanıtıes and Admınıstratıve Scıences, 8(54), 827-839.

Yıldırım A. ve Şimşek H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yörük, S., Dikici, A. ve Uysal, A. (2002). Bilgi toplumu ve Türkiye’de mesleki eğitim. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 299-312.

Published

2023-06-02

How to Cite

ATEŞ, İbrahim, & ARSLAN, A. (2023). Current Situation, Problem and Solution Suggestions of Vocational and Technical Education in Secondary Education Institutions in 21st Century Turkey . ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(2), 243–266. https://doi.org/10.5281/zenodo.7981931

Issue

Section

Articles