Strategic Management and Its Applicability In Turkish Public Administration


Abstract views: 46 / PDF downloads: 59

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7987989

Keywords:

Strategic Management, Public, Public Administration

Abstract

up with this change. Sets goals for institutions within the framework of forward-looking plans. These targets, which are determined in line with a certain gain, must be achieved in a regular, planned and applicable way.  In this context, strategic management and strategic planning studies of institutions are important in achieving the determined goals.

 This study was conducted to present a conceptual information about strategic management and its applicability in Turkish public administration. In the first part of the research, the concept of strategy, the definitions of management and planning terms are given, and in the other part, information about the features of strategic management and the applicability of strategic management in Turkey are presented. In addition, information on the historical processes and approaches of strategic management is given.

 

References

Acar, N. (1996). Kalite Fonksiyon Göçerimi. Milli Prodüktivite Merkezi Yayını Kalite Özel Sayısı, Ankara, 117.

Akdeniz, İbrahim (2010). “Kamu Mali Yönetimi Reformunda Strateji Geliştirme Birimleri”, Maliye Dergisi, Temmuz-Aralık, 159, 463-475.

Azaklı, Sedat (2000). “Belediyelerin Hizmet Stratejileri Belirleme Sürecinde Analizci Yaklaşımın Önemi”, Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri, TODAİE, Ankara, 413-436.

Barca, M. (2005). Stratejik Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Bilimsel Bir Disiplinin Oluşum Hikayesi, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 7-38.

Can, H. (2001). Yönetim Bilimi ve Tarihçesi, Yönetim ve Organizasyon. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Coşkun, B. ve Yıldırım Pank Ç., (2018). Türkiye’de Stratejik Planlama: Son Dönem Gelişmelerin İncelenmesi, Strategic Public Management Journal, 4(8), 1-16, DOI:10.25069/spmj.492784.

DPT (2000). Uzun Vadeli Strateji ve 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Erişim adresi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wpcontent/uploads/2015/01/Sekizinci_Kalkinma_Pla ni.pdf

DPT (2001). 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Erişim adresi: https://www.sbb.gov.tr/wpcontent/uploads/2018/11/08_YerelYonetimler.pdf

DPT (2006a). Dokuzuncu Kalkınma Planı Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu İl Gelişme Stratejileri ve Politikaları Alt Komisyonu Raporu, Erişim adresi: http://plan9.dpt.gov.tr/oik153ilgelisme/153bolgeselgelisme.pdf (4.5.2021).

Genç, N. (2007). Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama. Dünya Şehircilik Günü 31. Kolokyum, Planlama Paradigmalarında Değişim Çerçevesinde Türkiye’de Stratejik Planlama Bildiri

Güçlü, N. (2003). Stratejik Yönetim. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 61-85.

Gül, N. (2017). Stratejik Yönetim ve Kamu Çalışanları Açısından Stratejik Yönetim. (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

R.Kaplan- D.Norton. (1992). “The Balanced ScoreCard – Measures That Drive Performance”, Harvard Business Review, January-February, Boston.

Songür, N. (2015) Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama ve Uygulamalara İlişkin Genel Bir Değerlendirme, Strategic Public Management Journal (SPMJ), Issue No: 1, October 2015 - ISSN 2149-9543, 56-78.

Tan, Z.F. ve Öztürk. (2018). M. Porter’in Rekabet Stratejileri: Safranbolu Turizm İşletmelerinde Bir Uygulama, AÇÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 131-147.

Uyar, Tuğba. (2020). “Strateji nedir?” (23.04.2021, 22:54) Erişim adresi: https://www.iienstitu.com/blog/strateji-nedir-2

Özgür, H. (2004). Kamu Örgütlerinde Stratejik Yönetim, Çağdaş Kamu Yönetimi – II, Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür (Editörler), Nobel Yayın Dağıtım.

Yüksel, Fatih (2002) “Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 11(1),31-41.

“Planlama”, Erişim tarihi (21.04.2021, 12:06) Erişim adresi: http://www.muhasebedersleri.com/yonetim/planlama.html

“Stratejik Yönetim Modellerinin Tarih İçindeki Gelişimi”, (04.05.2021, 02:44) Erişim adresi: https://www.isteik.com/572-2/

“Yönetim nedir?” (13.04.2021, 12:38) Erişim adresi: http://www.dilekekici.com/bilgi/yonetim-nedir/

“Yönetim nedir?” (13.04.2021, 12:45) Erişim adresi: https://paratic.com/yonetim- nedir-yonetici-kime-denir/

Published

2023-06-02

How to Cite

KOÇOĞLU, G., & KOÇOĞLU, D. (2023). Strategic Management and Its Applicability In Turkish Public Administration. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(2), 443–467. https://doi.org/10.5281/zenodo.7987989

Issue

Section

Articles