The Impact Of Technology On Art: Art 4.0


Abstract views: 80 / PDF downloads: 56

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7989039

Keywords:

Technological Development, Industry 4.0, Digitalization, Art

Abstract

Today, rapidly developing technology takes place in many stages of our lives. As is the case with element such as religion, language, race, politics and economy, this development also has many reflections on art. The interaction between art and technology has continued over the years and continues unabated today. Thanks to the technology that enables people to exceed the limits of creativity on art, thousands of years of artistic and cultural accumulations have been made easy to access by taking dijital form. In addition to being easily accessible, the provision of buying and selling transactions though this platform also helps artists to contribute positively. However, for the sustainability of positive effects, artists need to constantly follow technological developments, adapt to emerging new artistic fields and make good use of their virtual platform. The aim of the study is to examine the role and impact of technological changes on art. In the study, in-depth literature, which is one of the qualitative research methods, was conducted. As a result of the study, it has been determined that technology is effective in many positive and negative points on art and in today’s conditions, the interaction between the two has an undeniable importance.

References

Abersfelder, S., Bogner, E., Heyder, A. & Frankel, J. (2016). Application and validation of an existing industry 4.0 guideline for the development of specific recommendations for implementation. Advanced Materials Research, 1140, 465-472.

Akın, C. (2015). Dijital sanatlarda etkileşimsellik: Türkiye’de etkileşimsel dijital sanatın konumu üzerine bir inceleme. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 89.

Almada-Lobo, F. (2015). The industry 4.0 revolution and the future of manufacturing execution systems (MES). Journal of Innovation Management, 3(4), 16-21.

Arapoğlu, F. (2012). Dijital sanat üzerine. Artam Global Art & Design, (16), 48-52.

Aslan, E. (2019). Yapay zekâ resimleri ve sanatın başkalaşan mecrası üzerine. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (42), 231-242.

Atakan, N. (1998). Arayışlar. 1. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 41-66.

Avcı, E. (2013). Dijital sanat bağlamında dijital teknolojilerin güzel sanatlar eğitimine entegrasyonu: Bir eylem araştırması. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 21-352.

Aydoğan, D., Yengin, D. & Bayrak, T. (2022). Sanatın hibrit gerçeklik alanı: ‘Metaverse’ Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, (28), 53-66.

Baudrillard, J. (2012). Sanat komplosu. (Çev. A. Artun, E. D. E. Gen & I. Ergüde). İletişim Yayınları.

Bozkurt, N. (2000). Sanat ve estetik kuramları. 3. Basım, Bursa: Asa Kitapevi, 57.

Cerev, G. & Yenihan, B. (2020). Industry 4.0 and its conceptual framework. In G. Cerev & B. Yenihan (Eds.). Industry 4.0 and social change (pp. 1-15). Bursa: Dora Yayınevi.

Crnjac, M., Veza, I. & Banduka, N. (2017). From concept to the introduction of industry 4.0. International Journal of Industrial Engineering and Management (IJEM). 8(1), 21-30.

Çalıkoğlu, L. (2005). Çağdaş sanat konuşmaları. İstanbul: Yapı Kredi, 12-20.

Çuhacı, G. (2007). Dijital sanatlarda bedenin kullanımı. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1-284.

Er, H. Turan, S. & Kaymakçı, S. (2021). Toplum 5.0 sürecinin gelişimi ve eğitime etkisinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(39), 27-66.

Erbay, F. & Uz, S. (2022). Dijital sanatın gelişim süreci: Dijital sanat ve dijital sanat müzesi örnekleri. Dijitalleşen Dünyada Birey, Toplum, Siyaset Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları, 142-153.

Erzen, J. N. (1991). Modernizm sonrası sanat. Çağdaş Düşünce ve Sanat, İstanbul: Plastik Sanatlar Derneği Yayın Dizisi, 14.

Esmer, Y. & Alan, M. A. (2019). Endüstri 4.0 perspektifinde inovasyon. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(18), 465-478.

Fonseca, I. M. (2018). Industry 4.0 and the dijital society: concepts, dimensions and envisioned benefits. Proceedings of the International Conference on Business Excellence, Sciendo, 12(1), 386-397.

Glas, A. H. & Kleemann, F. C. (2016). The impact of industry 4.0 on procurement and supply management: A conceptual and qualitative analysis. International Journal of Business and Management Invention, 5(6), 55-66.

Göv, S. A. & Erdoğan, D. (2020). Dördüncü endüstri devriminin (Endüstri 4.0) neresindeyiz? İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 299-318.

Karakulakoğlu, S. E. & Askeroğlu, E. D. (2018). Dijitalleşmenin etkisinde dönüşen sanat ve kuşaklar üzerine bir çalışma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (47), 409-426.

Kınay, C. (1993). Sanat Tarihi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1.

Kozlu, D. (2019). Teknolojik gelişmelerin toplum ve sanata yansımaları. Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, (3), 1-14.

Nalbantoğlu, F. (2012). Performans sanatı, teknoloji ile ilişkisi ve sahne sanatları eğitimindeki rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi Art-E, 198-207.

Özkaplan, O. (2009). Günümüz resim sanatı ve teknoloji. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir, 4-86.

Öztürk, E. & Koç, K. H. (2017). Endüstri 4.0 ve mobilya endüstrisi. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 786-794.

Pamuk, N. S. & Soysal, M. (2018). Yeni sanayi devrimi Endüstri 4.0 üzerine bir inceleme. Verimlilik Dergisi, (1), 1-24.

Sağlamtimur, Z. Ö. (2010). Dijital kültür. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 213-238.

Sarıipek D. B. (2020). Industry 4.0 and Sustainabılıty of Welfare, Is The Welfare State 4.0 Possıble?. Industry 4.0 and Socıal Change. Ed. Yenihan B., Cerev G., Dora Yayınları, Bursa.

Saygın, E. P. & Fındıklı, S. (2021). Tuvalden tuşa: Sanat pazarındaki dijital dönüşümde NFT’lerin rolü. Business & Management Studies: A International Journal, 9(4), 1452-1466.

Selçuk, E. B. (2019). Dijital teknolojilerin özgün baskı resim sanatına etkileri ve yeni arayışlar. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar, 1-164.

Selçuk, H. E. (2022). Sanatın ve sanat mekânlarının dijitalleşme ile dönüşümünün incelenmesi. Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 15(29), 597- 607.

Sözen, M. & Candemir, T. (2012). Ontolojinin değişimi sanatın dönüşümü ve görsel sanatlarda yol haritasının yitimi. Bilim ve Sanat, İstanbul Kültür Üniversitesi, 10. Yıl Özel Derleme Kitabı, İstanbul, 289-309.

Şenel, A. & Gençoğlu, S. (2003). Küreselleşen dünyada teknoloji eğitimi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(12), 45-65.

Şenova, B. (2007). Dijital girişim: Türkiye’de gelişen dijital kültürün farkına varmak. İçinde H. Altındere & S. Evren (Eds). Kullanma Kılavuzu: Türkiye’de Güncel Sanat 1986-2006 (ss.124-128). İstanbul: Art-İst Prodüksiyon.

Taşkanal, G. A. & Özkemahlı, K. K. (2021). Multidisipliner bir yaklaşım olarak dijital art. Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu Tam Bildiri Kitabı, 782-797.

Tekin, A. (2020). Güncel sanat ve teknoloji ilişkisinde gelecek beklentileri. Journal of History School, 13(44), 648-676.

Tire, S. (2018). Sanat ve dijital teknoloji ilişkisinde dijital resim. Sanatta Yeterlilik Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 1-145.

Tuncer, M. & Taşpınar, M. (2008). Sanat ortamda eğitim ve öğretimin geleceği ve olası sorunlar. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 124-144.

Uğurlu, H. (2008). Teknoloji sanat ilişkisi: günümüzde teknolojik sanatların amacı. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 247-260.

Wands, B. (2006). Dijital çağın sanatı. İstanbul: Akbank, 11.

Yalçın, H. İ. (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. İstanbul: Nobel Yayıncılık, 6. Baskı, 162.

Yıldız, A. (2018). Endüstri 4.0 ve akıllı fabrikalar. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), 546-556.

Yılmaz, İ. (2020). İnteraktif sanat ve dijital müzeler. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, 1-150.

Published

2023-06-02

How to Cite

ÜNLÜ, A., & CEREV, P. (2023). The Impact Of Technology On Art: Art 4.0. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(2), 487–500. https://doi.org/10.5281/zenodo.7989039

Issue

Section

Articles