Investigation of Classroom Teachers' Views on Inclusion Students' Family Participation


Abstract views: 161 / PDF downloads: 125

Authors

  • Şahin CİNCİOĞLU MEB

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8358784

Keywords:

İnclusive Education, Classroom Teachers, Family, Teachers

Abstract

The aim of the study is to examine the views of classroom teachers about family involvement of inclusive students. This research was designed as a case study, one of the qualitative research methods. The participants of the research consist of 15 primary school teachers who have at least one mainstreaming student in their class, who continue to work in the Ministry of National Education in the 2022-2023 academic year in the Merkez district of Edirne province. In the research, semi-structured interview form was used as a data collection tool. According to the results of the research; It was stated that the teachers found the participation of the families insufficient, the families were unconscious about the family involvement, the communication and cooperation of the family and the school was important, and that the families should receive training on family participation.

References

Adams, D., Harris, A., Jones, M.S. (2016). Teacher-Parent Collaboration for an İnclusive Classroom: Success for Every Child, Malaysion Online Journal of Educational Sciences, 4(3), 58-72.

Aksoy, A.B., Turla, A. (1999). Okul-Aile İşbirliği. Gazi Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmen El Kitabı, YA-PA Yayınları, İstanbul.

Akoğlu, G. (2011). Ailelerde İlişki Temelli Ekip Oluşturma, Çev, G. Akçamete, Özel Gereksinimi Olan Küçük Çocuklar İçinde, Nobel Yayınları, Ankara, 51-99.

Anılan, H., Kayacan G. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Gözüyle Kaynaştırma Eğitimi Gerçeği, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Özel Sayısı, 74-90.

Arslan, A., Ulaş, A.H., Coşkun, M.K. (2020). Özel Eğitimde Aile Eğitimine Yönelik Bir Derleme Çalışması, EKEV Akademi Dergisi, 24(84), 21-37.

Aslanargun, E. (2007). Okul Aile Birliği ve Öğrenci Başarısı Üzerine Bir Tarama Çalışma, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(18), 119-135.

Aydoğdu, F., Kılıç, D. (2016). Sınıf, Okul Öncesi ve Özel Eğitim Öğretmenlerinin Aile Katılımına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 265-274.

Bahçıvan, E., Kalay, B., Bay, D.N. (2018). Okulöncesinde Okul Aile İşbirliğine Yönelik Ailelerin ve Öğretmenlerin Beklentileri, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 58-82.

Batu, S., Kırcaali-İftar, G., Uzuner, Y. (2004). Özel Gereksinimli Öğrencilerin Kaynaştırıldığı Bir Kız Meslek Lisesinde Öğretmenlerin Kaynaştırmaya İlişkin Görüş ve Önerileri. Özel Eğitim Dergisi, 5(2), 33-50.

Bennett, K.S., Hay, D.A. (2007). The Role of Family in the Developmant of Social Skills in Children with Psycial Disabilities, İnternational Journal of Disability, 54(4), 381-397.

Berkant, H.G., Atılgan, G. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, The Journal of Educational Reflections, 1(1), 13-25.

Bilen, E. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlarla İlgili Görüşleri ve Çözüm Önerileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Cincioğlu, Ş. (2017). Özel Gereksinimi Olmayan Öğrencilerin Oyuna Katılma Sürecinde Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Algıları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Cömert, D., Güleç, H. (2005). Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Aile Katılımının Önemi: Öğretmen-Aile-Çocuk ve Kurum, Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 131-145.

Dayı, E., Ataman, S.A., Kösretaş, B. (2022). Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitsel Tanılama ve Değerlendirme Sürecinde İş Birliği: Aile Deneyimleri, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(3), 2663-2693.

Değirmenci-Kurt, A., Tomul E. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(7), 144-154.

Demir, M., Açar, S. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Düşünceleri, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 749-770.

Demir, C. (2015). Kaynaştırma Eğitiminin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunların Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Çalışma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Demircan, H.Ö. (2018). Okulöncesi Eğitiminde Aile Katılımı Sistemini Genişletmek: Aile Bağlılığı Ortaklığı, Katılımı ve Eğitimi, Elementary Education Online, 14(4), 1-19.

Epstein, J.L. (2010). School/Family/Community Partnerships: Caring for the Chidren We Share, Phi Delta Kappan, 92(3), 81-96.

Esmer, B., Yılmaz, E., Güneş, A.M., Tarım, K. Delican, B. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Öğrencilerinin Eğitimine İlişkin Deneyimleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1601-1618.

Friend, M., Cook, L. (2007). İnteractions: Collaboration Skills for School Professionals, Allyn and Bacon, Boston.

Jones, B.A. (1993). An Adolescent Focused Agenda: the Collaborative Role of School, Family and Community, The School Community Journal, 3(1), 14-26.

Kaner, S. (2009). Aile Katılımı ve İşbirliği, Sucuoğlu, B. (Ed), Zihin Engelliler ve Eğitimleri içinde, Kök Yayınları, Ankara, 352-405.

Kanmaz, T., Tezel-Şahin, F. (2018). Özel Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezlerinde Aile Katılım Çalışmaları, M.A. Melekoğlu, (Ed), 28.

Ulusal Özel Eğitim Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, (s.77-87) İçinde, Eskişehir.

Lambiase, K. (2014). The Benefit of Parent-School Partnerships: A Cooperative Approach to İncrease Student Learning and Achievement, Unpublished Master Thesis, Catherine University, Sophia.

Monsen, J.J., Ewing, D.L., Kwoka, M. (2014). Teachers’ Attitudes towards İnclusion, Percevied Adequacy of Support and Classroom Learning Environment, Learning Environment Research, 17(1), 113-126.

Neslitürk, S., Çamlıbel-Çakmak, Ö., Asar, H. (2014). Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Veli” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(18), 679-712.

Newman, L. (2005). Parents’ Satisfaction with Their Chidrens’ Schooling, Fact From Oseps’ National Lingitidinal Studies, 1-7.

Özaydın, L., Çolak, A. (2011). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine ve “Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Eğitimi Hizmet İçi Eğitim Programı”na İlişkin Görüşleri, Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 189-226.

Piştav-Akmeşe, P., Kayhan N. (2014). Okul Öncesi ve İlkokula Devam Eden Özel Gereksinimli Öğrencilerin Aile Katılım Düzeylerinin İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(2), 39-56.

Rodriguez, J.R., Blatz, E.T., Elbaum, B. (2014). Parents’ views of schools’ involvement effors, Exeptional Children, 81(1), 79-95.

Selanik-Ay, T., Aydoğdu, B. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Aile Katılımına Yönelik Görüşleri, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(23), 562-590.

Sucuoğlu, B. (1996). Kaynaştırma Programlarında anne baba katılımı, Özel Eğitim Dergisi, 2(2), 25-43.

Sucuoğlu, B., Kargın, T. (2006). İlköğretimden Kaynaştırma Uygulamaları Yaklaşımlar Yöntemler Teknikler, Morpa Yayınları, İstanbul.

Staples, K.E., Diliberto, J.A. (2010). Guidelines for Successful Parent İnvolvement Working with Parents of Students with Disabilities, Teaching Exceptional Children, 42(6), 58-63.

Tarraga-Garcia, V., Garcia-Fernandez, B., Ruiz-Gallardo, J.R. (2018). Home-Based Family İnvolvement and Academic Achievement: a Case Study in Primary Education, Educational Studies, 44(3), 361-375.

Toran, M., Özgen, Z. (2018). Okulöncesi Eğitimde Aile Katılımı: Öğretmenler Ne Düşünüyor?, Ne Yapıyor?, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 229-245.

Xu, J., Corno, L. (2003). Family Help and Homework Management Reported by Middle School Students, The Elementary School Journal, 103(5), 503-517.

Yavuzer, H. (2003). Çocuğu Tanımak ve Anlamak, Remzi Kitapevi, İstanbul.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Zeybek, Ö. (2015). İlköğretim Okullarındaki İngilizce Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Görüş ve Önerileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Published

2023-09-19

How to Cite

CİNCİOĞLU, Şahin. (2023). Investigation of Classroom Teachers’ Views on Inclusion Students’ Family Participation. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(3), 713–726. https://doi.org/10.5281/zenodo.8358784

Issue

Section

Articles