Sustainable Development Awareness of Teacher Candidates Levels and Lifelong Learning Tendencies


Abstract views: 185 / PDF downloads: 139

Authors

  • Ekrem ERÖZ Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu
  • Burcu GÜNAY
  • Yelkin DİKER COŞKUN

Keywords:

Sustinable development, awareness level, lifelong learning, candidate teacher

Abstract

In the changing and developing world, our needs are also changing day by day. Sustainable development awareness is an important factor that needs to be raised in order for our society to reach the level of welfare and for individuals to exist at a satisfactory level in social aspects and economically. At the same time, in line with these needs, it is aimed to be able to access information and to be life-long learners in order to keep up with the changing and developing era. The role of teachers in gaining such competencies is of great importance. Based on this, it was aimed to determine the relationship among teacher candidates by determining their sustainable development awareness levels and lifelong learning tendency levels according to various variables (gender, department). The study was carried out with 91 teacher candidates studying at the faculty of education in the 2021-2022 academic year of Sivas Cumhuriyet University determined by the purposive sampling method. The "Lifelong Learning Tendency Scale" developed by Gür Erdoğan and Arsal (2016) was used as a tool for collecting lifelong learning tendency data in the research. The “Sustainable Development Awareness Scale” (SUSP) developed by Demirbaş Öztürk (2011) was used as a means of collecting sustainable development awareness level data. The data were analyzed using a statistical program. The findings obtained as a result of the analysis revealed that the sustainable development awareness levels of the teacher candidates are above the median, there is no significant difference depending on gender, but there is a significant difference according to the department where they are educated. It was revealed that the level of lifelong learning tendencies is also above the median, there is a significant difference depending on the gender variable, and there is no significant difference according to the departments. Lastly, it was found that there was a positive relationship between the two scales.

References

Akkuş, N. (2008). Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerinin Göstergesi Olarak 2006 Pısa Sonuçlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara.

Bell, D. V. J. (2016). Twenty-first century education: transformative education for sustainability and responsible citizenship. Journal of Teacher Education for Sustainability, 18, 48-56.

Bruntland, G. (ed.), (1987), Our common future: The World Commission on Environment and Development, Oxford, Oxford University Press.

Bulaç, E., Kurt, M. (2019). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 125-161.

Demirbaş, Ç. (2015). Öğretmen Adaylarının Sürdürülebi̇li̇r Kalkınma Farkındalık Düzeyleri̇. Marmara Coğrafya Dergisi, 0(31), 300-31.

Demirel, Ö. (2000). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara:

Pegem A Yayınevi, 3. Baskı.

Diker Coşkun, Y., Demirel, M. (2012). Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇nin Yaşam Boyu Öğrenme Eği̇li̇mleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 108-120.

Duymuş, Y., Sulak, S. (2018). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Üzerinde Lisans Eğitimi, Cinsiyet ve Bölümün Etkisi. The Journal of Limitless Education and Research, 3(2), 58-74.

Faiz, M., Bozdemir, H. (2019). Öğretmen Adaylarinin Sürdürülebi̇li̇r Kalkınma Farkındalıkları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4), 1255-1271.

Gencel, İ. E. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim, 38(170).

Gür Erdoğan, D., Arsal, Z. (2016). The Development of Lifelong Learning Trends Scale (LLLTS). Sakarya University Journal of Education, 6(1), 114-122.

İzci, E., Koç, S. (2012). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenmeye İli̇şki̇n Görüşleri̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), 101-114.

Karakuş, C. (2013). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 26-35.

Kazu, İ. Y., Erten, P. (2016). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri. Ilkogretim Online, 15(3).

Öztürk Demirbaş, Ç. (2011). The Study on the Validity and Reliability of the Sustainable Development Awareness Scale. World Applied Sciences Journals 12(10), 1698-1707.

Parlakyıldız, B. (2015). In Science and Maths Education, the Portfolio Implementations of Prospective Preschool Teachers. American Journal of Educational Research, 3(10). 1243-1252. doi: 10.12691/education-3-10-6.

Polat, C., Odabaş, H. (2008). Bilgi Toplumunda Yaşam Boyu Öğrenmenin Anahtarı: Bilgi Okuryazarlığı. Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı: International Symposium on Globalization, Democratization and Turkey Proceedings içinde sunuldu (596-606), Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Tanrıverdi, B. (2010). Sürdürülebilir çevre eğitimi açısından ilköğretim programlarının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34(151).

Teksöz, G., Ertürk, E., Lise, Y. (2014). Sürdürülebilir kalkınma eğitimi için biyosfer rezervleri: Camili’de yaşam. Ankara: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu.

Tıraş, H. H. (2012). Sürdürülebilir Kalkınma Ve Çevre: Teorik Bir İnceleme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 57-73. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/10265/125901

Torunoglu, E. (2003). Tübitak Vizyon 2023: Panel için notlar: Sürdürülebilir kalkınma paradigması üzerine ön notlar. Ankara: Tübitak.

Tunca, N., Alkın Şahin, S., Aydın, Ö. (2015). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2).

Tutkun, Ö. F. (2010). 21. Yüzyılda Eğitim Programının Felsefi Boyutları. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 30(3).

Türer, B. (2010). Fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalıklarının belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Türk Dil Kurumu. (2020a). Türk dil kurumu sözlükleri. Türk Dil Kurumu Sözlükleri: https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı.

Türnüklü, A. (2001). Eğitim bilim alanında aynı araştırma sorusunu yanıtlamak için farklı araştırma tekniklerinin birlikte kullanılması. Eğitim ve Bilim, 26(120).

Sarı, E., Sarı, B.(2020). KRİZ ZAMANLARINDA EĞİTİM YÖNETİMİ: COVID-19 ÖRNEĞİ. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(2), 49-63.

Yeni, O. (2014). SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: BİR YAZIN TARAMASI. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (3), 181-208. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziuiibfd/issue/28309/300838

Yüksel, Y., & Yıldız, B. (2019). Lise Öğrencilerinde Sürdürülebilirlik Bilinci. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 222-243. Retrieved from http://ihead.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/46867/584263

World Health Organization (WHO), (2000). Workbook 3. Needs Assessments. Evaluation of Psychoactive Substance Use Disorder Treatment. WHO/MSD/MSB 00.2d . Web: http://www.unodc.org/docs/treatment//needs_assessment.pdf adresinden 13 Nisan 2022 tarihinde ulaşılmıştır.

Published

2023-12-28

How to Cite

ERÖZ, E., GÜNAY, B., & DİKER COŞKUN, Y. (2023). Sustainable Development Awareness of Teacher Candidates Levels and Lifelong Learning Tendencies. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(4), 866–880. Retrieved from https://ispecjournal.org/index.php/ispecijssh/article/view/356

Issue

Section

Articles