The Relationship Between Ethical Leadership Behaviors of School Administrators and Organizational Cynicism Perceptions of Physical Education Teachers


Abstract views: 145 / PDF downloads: 123

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7769250

Keywords:

Teacher, Ethical Leadership, Organizational Cynicism

Abstract

The purpose of this study designed in relational survey model is to examine the relationship between school administrators' ethical leadership behaviors and physical education and sports teachers' organizational cynicism levels. A total of 213 teachers, 170 male (79.7 %) and 43 female (20.2 %), participated in the study voluntarily. Personal Information Form, Ethical Leadership Scale and Organizational Cynicism Scale created by the researchers were used as data collection tools. In the analysis of the data, skewness kurtosis values were examined for normality assumptions and it was determined that the distribution was normal. In the next stage, Cronbach Alpha internal consistency coefficient for the scales was examined and it was found to be .98 for the Ethical Leadership Scale and .93 for the Organizational Cynicism Scale. In this direction, t-test was used for two group comparisons and anova test was used for three or more group comparisons. Post-hoc tukey test was used to determine the source of the difference that emerged as a result of ANOVA analysis. Pearson-correlation analysis was used to determine the relationships between the scales and multiple linear regression analysis was used to determine the power of independent variables (ethical leadership sub-dimensions) in predicting the dependent variable (organizational cynicism total score). As a result of the research, it was determined that there were significant differences within the groups according to demographic variables. When the relationships between the two scales were examined, it was determined that there were statistically significant negative relationships between the ethical leadership sub-dimensions and the total score of organizational cynicism at a moderate level. In addition, as a result of multiple regression analysis, it was determined that the level of ethical leadership behaviors of school administrators significantly predicted the level of organizational cynicism of physical education and sports teachers and explained approximately 16 % of the variance. As a result, it can be said that ethical leadership and organizational cynicism differ according to demographic variables.

References

Acar, G. (2011). Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet ve Motivasyon Düzeyleriyle İlişkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ahmadi, F. (2014). Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Atatürk Üniversitesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Anabilim Dalı, Erzurum.

Altınkurt, Y. ve Karaköse, T. (2009). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:0, S:24, 269-280.

Atmaca, T. (2014). Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Türleri İle Öğretmenlerin Yaşadıkları Yıldırma, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aydın, İ. (2003). Eğitim ve Öğretimde Etik. PegemA Yayınları, Ankara, 1. Baskı.

Baştepe, İ. (2009). Etkili Okulun Eğitim-Öğretim Süreci ve Ortamı Boyutlarının Nitelikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:1304-0278, C:8,S.29, 76-83.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.

Dean, J. W., Brandes, P. ve Dharwadkar, R. (1998). Organizational Cynicism. The Academy of Management Review, 2 (23), 341-352.

Demirtaş, Z., Özdemir, T. Y. ve Küçük, Ö. (2016). Okulların Bürokratik Yapısı, Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22 (2), 193-216. doi: 10.14527/kuey.2016.008

Efeoğlu, İ. E., İplik, E. (2011). Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik İlaç Sektöründe Bir Uygulama. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:20, S:3, 343-360.

Güçlü, N. ve Okçu, V. (2015). İlköğretim Öğretmenlerinin Etkili Takım Çalışmasına İlişkin Algıları İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XII(I), 51-71.

Güzeller, C. ve Kalağan, G. (2008). Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması ve Çeşitli Değişkenler Açısından Eğitim Örgütlerinde İncelenmesi. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 87-94.

Helvacı, M. A., ve Çetin, A. (2012). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Belirlenmesi. Turkish Studies, 7(3), 1475-1497.

Hong, S., Malik, M. L., & Lee, M. K. (2003). Testing configural, metric, scalar, and latent mean invariance across genders in sociotropy and autonomy using a non-Western sample. Educational and Psychological Measurement, 63(4), 636-654.

Kalağan, G. ve Güzeller, C. (2010). Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 27, 83-97.

Kesimli, İ. (2013). Liderlik Davranış Türleri. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:2, S:1, 1-10.

Kılıç, Ş. (2011). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki (Keçiören İlçesi Örneği).

Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Küçükkaraduman, E. (2006). İlköğretim Okul Müdürlerinin Etik Davranışlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Lennick, D. ve Fred, K. (2005). “Etik Zekâ” Çevirenler: S. Alpagut, E. Nal ve H. Nal. İstanbul, CSA Global Publishing.

Madenoğlu, C., Uysal, Ş., Sarıer, Y., & Banoğlu, K. (2014). Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin İş Doyumlarının Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 20(1), 47-69. doi: 10.14527/kuey.2014.003.

Malkoç, N. ve Sunay, H. (2020). Özel spor işletmelerinde çalışan personelin örgütsel sinizm ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(1), 62-75.

Net: https://www.manpower.com.tr/blog/lider-nedir-lider-ile-yonetici-arasindaki-fark-nedir, erişim 26.02.2022, 11:50.

Okçu, V. (2014). Ortaöğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 20(4), 501-524. doi: 10.14527/kuey.2014.020.

Okçu, V., Şahin, H. M., Şahin, E. (2015). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin örgütsel sinizme ilişkin algılarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisi. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), ISSN: 2148-1148, Doi: 10.14486/IJSCS391, 298-313.

Özler, D. E., Atalay, C. G., ve Şahin, M. D. (2010). Örgütlerde sinizm güvensizlikle mi bulaşır? Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 47-57.

Reaves, J.L. (1993). Improving Campus Performance, Advances in Educational Productivity. London: V. 3, TAI Pers Inc.

Rebore, R. W. (2001). The ethics of educational leadership. Ohio: Merrill Prentice Hall.

Schroeder, Doris (2002). Ethics from the top: top management and ethical business. Business Ethics: An European Review, July, C.ll, N.3, s.260-267.

Şahin, E., Arslan, A., Sadık, R. (2017). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, C:4, S:17, www.joimar.com.

Şimşek, Y. ve Altınkurt, Y. (2009). Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi.

Tabachnick L, Fidell, (2013) Using Multivariate Statistics (sixth ed.) Pearson, Boston.Türk Dil Kurumu https://sozluk.gov.tr/, erişim 27.04.2022, 10:25.

Türköz, T., Polat, M. ve Coşar, S. (2013). Çalışanların Örgütsel Güven ve Sinizm Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Rolü. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, C.20, S.2, 285-302.

Yalçınkaya, A. (2014). Türkiye’de Örgütsel Sinizm: 2007-2012 Yılları Arasındaki Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, C:16, S:3, 106-130, ISSN: 1303-2860, DOI: 10.4026/1303-2860.2014.0258.x.

Yıldız, K. (2013). Örgütsel Bağlılık İle Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, V: 8/6, page. 853-879, ANKARA-TURKEY.

Yıldız, R. (2017). Toplumsal Kuralların Ahlaki Temelleri, Öyle Eyle Ki… Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Y:7, S:15, 98-108.

Yılmaz, E. (2005). Etik Liderlik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. XlV. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, ss.808-814.

Published

2023-03-24

How to Cite

ŞAHİN, E., & ARSLAN, A. (2023). The Relationship Between Ethical Leadership Behaviors of School Administrators and Organizational Cynicism Perceptions of Physical Education Teachers. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(1), 47–73. https://doi.org/10.5281/zenodo.7769250

Issue

Section

Articles