Advantages and Disadvantages of Distance Education For School Administrators During The Pandemic


Abstract views: 182 / PDF downloads: 122

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7984712

Keywords:

School Administrator, Pandemic, Distance Education

Abstract

Ülkemizde eğitimin sorumluluğu Milli Eğitim Bakanlığına aittir. Bu durum okul kademelerinde okul yöneticilerinin sorumluluğundadır. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaşanan COVID-19 pandemisinin eğitim durumlarını da sekteye uğrattığı bilinmektedir. Covid-19 pandemisi sürecinde eğitimde uygulamaya konulan uzaktan eğitimin değerlendirilmesi bu sürecin önemli bir parçası haline geldi. Buradan hareketle bu araştırmanın temel amacı, pandemi sürecinde uzaktan eğitimin okul yöneticilerine göre avantaj ve dezavantajlarını tespit etmek, önerilerde bulunmak ve alan yazımına katkı sağlamaktır. Araştırmada durum bilimi deseninden nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların çeşitli kademelerinde görev yapan 16 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, verilerin analizinde ise betimsel analiz tekniği kullanılmış ve belirli temalara ilişkin elde edilen bulgular sunulmuştur.

Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular şöyledir: Okul yöneticileri genel olarak salgın hastalık, pandemi ve Covid-19 kavramlarına hakimdir. Okul yöneticilerinin çoğunluğunun covid-19 öncesi uzaktan eğitim konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı sonucuna varılırken, covid-19 öncesi uzaktan eğitim ile ilgili az sayıda platformdan haberdar oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin görüşlerine göre uzaktan eğitimin başta materyal kullanımını iyileştirme, hastalık bulaşma riskini azaltma, ekonomik ve işlevsel olma, zaman ve mekan bağımlılığından kurtulma gibi avantajlarına yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin görüşlerine göre öğrenci devamsızlığı, öğrenci-öğretmen etkileşiminin azalması, genel ağ sorunları, teknolojik altyapı sorunları, eğitimde fırsat eşitsizliği ile ilgili uzaktan eğitimin dezavantajlarına ulaşılmıştır. Ayrıca okul yöneticilerinin öğretmen, öğrenci ve velilerle iletişimlerinde bazı sorunlar yaşadıklarına dair bir bulgu daha olmuştur.

References

Aytaç, T. (2006). Eğitimde Bilişim Teknolojileri. Ankara: Asil Yayıncılık.

Başaran, K. (2003). Bilişim Toplumunda Temel Gelişmeler ve Sorunlar Bilişim Toplumu Sürecinde Türkiye’de Durum Saptamasına İlişkin Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Bostancı, H. (2010). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlikleri açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.

Bursalıoğlu, Z. (2008). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Casey, D. M. (2008). The historical development of distance education through technology. TechTrends, 52(2), 45-51.

Celep, C. ve Çetin, B. (2003). Bilgi Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Çağlar, Ç. ve Kılınç, A. (2020). Okul Yöneticilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 8 (110), 69-94.

Çelikten, M. (2002). Okul müdürlerinin bilgisayar kullanma becerileri. Milli Eğitim Dergisi, 155, 182-190.

Dağıstan, U. (2013). Bilgi Çağı ve Modern Liderlik Teorileri. T.C. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Fındıkçı, İ. (2012). Hizmetkâr Liderlik Bir Gönül Yolculuğu (3. Baskı). İstanbul: Alfa Yayınları.

Ilgar, L. (2005). Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Sınıf Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.

Kaya, Y. K. ( 1999). Eğitim Yönetimi 7. Baskı. Ankara: Bilim Yayıncılık.

Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Koçel, T. (2015). İşletme Yöneticiliği, 16.Baskı. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Külekçi Akyavuz, E. ve Çakın, M. (2020). Covid-19 salgınının eğitime etkisi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 723-737.

Maden, H. (2021). Uzaktan Eğitim Sürecinde İşlenen Derslere Yönelik Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Denizli.

Malhotra, Y. (2003). Is Knowledge the Ultimate Competitive Advantage? Business Management Asia. September, Q ¾, 66–69.

Mescon, M. H., Albert, M. ve Khedouri, F. (1988). Management, Third Edition, Harper & Row Publishers, New York.

Onal, G. (1998). İşletme Yönetimi ve Organizasyonu. İstanbul: Türkmen Kitapevi.

Onat Kocabıyık, O. (2016). Olgubilim ve Gömülü Kuram: Bazı Özellikler Açısından Karşılaştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 55-66.

Ökmen, M. ve Parlak, B. (2010). Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler İlkeler, Yaklaşımlar ve Mevzuat. Bursa: Alfa Aktüel Yayıncılık.

Özsağır, A. (2013). Bilgi Ekonomisi (2. Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Patton, M.Q.(2018). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri (Çeviri M Bütün, SB Demir). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Rue, L. W. ve Byars, L. L. (1980). Management; Theory and Application, Revised Edition, Richard D. Irwin Inc., USA.

T.C Sağlık Bakanlığı (2020). Covid-19 Rehberi, Mart 2020.

Turan, S. (2002). Teknolojinin Okul Yönetiminde Etkin Kullanımında Eğitim Yöneticisinin Rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 30(30), 271-281.

Uyar, E. (2020). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri. Kapadokya Eğitim Dergisi, 1(2). 15-32.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, S. (2010). Okul Yöneticilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanma Yeterlik Düzeylerinin Araştırılması (İstanbul – Kâğıthane Örneği). T.C. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Yücel, İ. H. (1997). Bilim-Teknoloji Politikaları ve 21. Yüzyılın Toplumu. 10 Mayıs 2021 tarihinde Çukurova Üniversitesi: http://tukoloji.cu.edu.tr/GENEL/yucel.pdf adresinden erişilmiştir.

Published

2023-06-02

How to Cite

AYKAR, S., POLAT, T., POLAT, Öznur, ALTUNBULAK, M., KOÇ, T., KAPLAN, F., AKDEMİR, O., ALBAYRAK, A., GÖLBAŞI, A., ÜNALMIŞ, E., ELEMEĞİ, M., & ŞEN CANBEK, T. (2023). Advantages and Disadvantages of Distance Education For School Administrators During The Pandemic. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(2), 326–347. https://doi.org/10.5281/zenodo.7984712

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)