İslam'da Devlet ve Yönetim Anlayışının Müslüman Türk Devletleri'nde Benimsenmesi ve Son Uygulama Alanı Olarak Osmanlı Devleti'ndeki Durumuna Dair Tespitler


Abstract views: 17 / PDF downloads: 24

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10051820

Keywords:

Islamic State, Concept of Management, Muslim Turkish States, Ottoman Empire

Abstract

Asırlar boyu üç kıtada hüküm süren Türk Devletleri'ni böylesine uzun yıllar ayakta tutan en önemli saiklerden biri de hiç şüphe yok ki İslamiyeti kabul etmeleridir. Türkler Kur'an'ın hükümlerini ve Hz. Muhammed'in söz ve davranışlarını yalnızca kişisel yaşantılarında değil, bürokrasiden diplomasiye devlet yönetiminin her kademesinde de etkin şekilde uygulamışlardır. Böylelikle yeryüzünde barışın ve adaletin tesisi sağlanmış, Türk-İslam Devleti kavramının en güçlü örnekleri olan Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin egemenliğindeki alanlarda bulunan toplumlar yüzlerce yıl huzur içerisinde yaşamışlardır. Medeniyetin tesisi de böylelikle gerçekleşmiştir. Bu çalışmada, İslam'da devlet ve idareci kavramlarının nasıl anlaşıldığı üzerinde durularak, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'nda nasıl uygulandığına dair bazı tespitler yapılacaktır. 

References

Köksal A. (2010), Peygamberler Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet, İstanbul, Işık yayınları, 3. baskı, c. 3-4.

Nizamülmülk, (2006), Siyeru’l Müluk, Tercüme, Bayburtlugil Nurettin, Siyasetname, İstanbul, Dergâh yayınları.

İmam Gazali (2005), Et Tibru’l Mesbuk fi Nasihati’l Müluk, Tercüme, Okur Hüseyin, Yöneticilere Altın Öğütler, İstanbul, Semerkand yayınevi.

İmam Gazali (1981), Kimya-yı Saadet, Ter: A. Faruk Meyan,1-2, İstanbul, Bedir yayınevi.

İnalçık H. (2000), Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet, İstanbul, Eren yayıncılık.

Divitçioğlu S. (2005), Oğuz’dan Selçuklu’ya, İstanbul, İmge kitabevi.

Mükerrem M. (2011), İlmin Kapısı İmam Ali’den Yöneticilere, İstanbul, Semerkand yayınları.

Feridüddin A. (2012), Tercüme, Ali Özkan, Pendname, İstanbul, Semerkand yayınları.

Türk, H. B. (2012), Çoban ve Kral, Siyasetnamelerde İdeal Yönetici İmgesi, İstanbul, İletişim yayınları.

Black, A. (2010), Siyasal İslam Düşüncesi Tarihi: Peygamberden Bugüne, çev: S. Çalışkan, H. Çalışkan, Ankara, Dost kitabevi.

Pal fodor, (1986), “States and Society”, Crisis and Reform in 15 th-17 th Century Otoman Mirror for Princes”, Acta Orientallia Academiae Scientiarum Hung, Tomus XJ, 217-240.

Levend, A.S. (1963). “Siyaset-nameler”, Türk dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Ankara.

Züheyli, V. (1995), El Veciz, Beyrut.

İpşirli, M. (1994), “Osmanlı Devlet Teşkilatı”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, 1, editör: Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul, IRCICA yayınları.

Zencani, (2005), Sultana öğütler: Alaeddin Keykubat’a Sunulan Siyasetname, Çev: H. Adalıoğlu, İstanbul, Yeditepe yayınları.

Lewis, B. (2006), Ortadoğu'da Irk ve Kölelik, İstanbul, Truva Yayınları.

Published

2023-09-19

How to Cite

YAVUZ, H., & DEMİR , Y. (2023). İslam’da Devlet ve Yönetim Anlayışının Müslüman Türk Devletleri’nde Benimsenmesi ve Son Uygulama Alanı Olarak Osmanlı Devleti’ndeki Durumuna Dair Tespitler . ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(3), 833–849. https://doi.org/10.5281/zenodo.10051820

Issue

Section

Articles