Investigation of the Relationship Between Intolerance of Uncertainty, Decision Making and Anxiety in Romantic Relationships of University Students


Abstract views: 81 / PDF downloads: 62

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7992258

Keywords:

Romantic Relationship, İntolerance of Uncertainty, Decision Making, Anxiety

Abstract

The aim of this study, which was conducted with university students, was to examine the relationship between intolerance of uncertainty, decision-making and anxiety in individuals with romantic relationships. The population of the research consists of individuals over the age of 18 who are in a romantic relationship, residing in TR and TRNC. The sample of the study consists of 268 women and 126 men, totally 394 people selected by the purposeful sampling method. Socio-Demographic Information Form, Intolerance of Uncertainty Scale (BST-12), Decision-Making in Relationship Scale (ICVS), and finally, Anxiety Thoughts Inventory (BDI) were used as data collection tools in the study. As a result of the research, it was determined that there was a significant relationship between Intolerance of Uncertainty and Anxiety Thoughts Inventory (p<0.05). At the same time, a significant relationship was found between Intolerance of Uncertainty and Decision Making (p<0.05). However, there was no significant relationship between students' Decision Making in Relationship and Anxiety Inventory (p>0.05). It was observed that the scores obtained by the students from the BBL dimension of anxiety for the future did not predict their BSI scores at a statistically significant level. However, the scores they got from the BDI disabling anxiety dimension predicted their BDI scores statistically significantly and positively. The results of the research show that the problems experienced in romantic relationships can be caused by many different reasons and as a result may cause pathological disorders such as anxiety. Therefore, it is necessary to increase the studies to be carried out in this field and to carry out studies on larger and more comprehensive samples.

References

Adaylar, E. (2021). Yeni evli bireylerde bağlanma boyutları ve aldatma eğilimiilişkisinde duygu düzenlemenin aracı rolü. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Akdağ, C. (2017). Genç yetişkin bireylerin anne-babalarıyla kurdukları ilişkiörüntüsünün romantik ilişkilerindeki kaygı ve kaçınma düzeylerini yordama gücü. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Arnett, J. J. (2014). Emerging adulthood: The winding road from the late teens throughthe twenties. Oxford University Press.

Atak, H., & Taştan, N. (2012). Romantik ilişkiler ve aşk. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(4), 520-546.

Buhr, K. ve Dugas, MJ (2002). Belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeği: İngilizce versiyonun psikometrik özellikleri. Davranış araştırması ve terapisi, 40 (8), 931-945.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara.

Collins, W. A. (2003). More than myth: The developmental significance of romantic relationships during adolescence. Journal of research on adolescence, 13(1), 1-24.

Çifçi, F., & Demir, A. (2020). COVID-19 Pandemisinde Türk Profesyonel Futbolcuların COVID-19 Korkusu ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(1), 26-38.

Çoban, A. E., & Karaman, N. G. (2013). Üniversite öğrencilerinin umutsuzluk, kaygı ve ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaları. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2(2), 78-88.

Çobanoğlu, S. (2017). An experimental investigation of the effects of state & trait anxiety and self esteem on decision making. Yüksek Lisans Tezi, Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dinçer, Ö., & Fidan, Y. (1996). İşletme yönetimine giriş. Beta Yayıncılık.

Dugas, M. J., Buhr, K., & Ladouceur, R. (2004). The role of intolerance of uncertainty in etiology and maintenance.

Dugas, M. J., & Koerner, N. (2005). Cognitve treatment for generalized anxiety disorder: curremt status and future directions. Journal of Cognitve Psychotherapy, 19, 61-81.

Erikson, E. (1968). Identity: Kouth and crisis. New York: Northon & Company.

Göksu, Ö., & Kumcağız, H. (2020). Covid-19 Salgınında Bireylerde Algılanan Stres Düzeyi ve Kaygı Düzeyleri. Electronic Turkish Studies, 15(4).

Günay, B. (2022). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışı, kaygı ve belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Kaya, M. & Varol, K. (2004). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin durumluk-sürekli kaygı düzeyleri ve kaygı nedenleri (Samsun örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(17), 31-63.

Kılınçer, A. S., & Dost, M. T. (2013). Romantik İlişkiyi Değerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 4(1), 15-32.

Koerner, N., ve Dugas, M. J. (2008). An investigation of appraisals in individuals vulnerable to excessive worry: The role of intolerance of uncertainty. Cognitive Therapy and Research, 32, 619-638.

Kul, A., Demir, R., & Katmer, A. N. (2020). Covid-19 Salgını Döneminde Psikolojik Sağlamlığın Yordayıcısı Olarak Yaşam Anlamı ve Kaygı. Electronic Turkish Studies, 15(6).

Kurt, Ü. (2003). Karar verme sürecinde yöneticileri kişilik yapılarının etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ladouceur, R., Gosselin, P., & Dugas, M. J. (2000). Experimental manipulation of intolerance of uncertainty: A study of a theoretical model of worry. Behaviour Research and Therapy, 38(9), 933–941.

Laugesen, N., Dugas, M. J., & Bukowski, W. M. (2003). Understanding adolescent worry: The application of a cognitive model. Journal of Abnormal and Clinical Psychology, 31, 55- 64.

Maner, J. K., & Schmidt, N. B. (2006). The role of risk avoidance in anxiety. Behavior therapy, 37(2), 181-189.

Neuman, W.L. (2006). Toplumsal araştırma yöntemleri. Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (S. Özge, Çev.). İstanbul: Yayın Odası, 2.

Öz Ceviz, N., Tektaş, N., Basmacı, G., & Tektaş, M. (2020). Covid 19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin kaygı düzeylerini etkileyen değişkenlerin analizi. International Journal of Scholars in Education, 3(2), 312-329.

Rotenberg, K. J., Shewchuk, V.-A., & Kimberley, T. (2001). Loneliness, Sex, Romantic Jealousy, and Powerlessness. Journal of Social and Personal Relationships, 18(1), 55–79.

Sağır, C. (2006). Karar verme sürecini etkiyelen faktörler ve karar verme sürecinde etiğin önemi: Uygulamalı bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Saraç, A., Hamamcı, Z., & Güçray, S. (2015). Üniversite öğrencilerinin romantik ilişki doyumunu yordaması. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 5(43), 69-81.

Spielberger, C. D. (1972). Anxiety as an emotional state. Anxiety: trends in theory and research, 23-49.

Tantan Ulu, Ş. & Yaka, B. (2020). Kaygı, belirsizliğe tahammülsüzlük ve karar verme arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 21(1), 89-100.

Toroslu, B. (2020). Erken dönem uyum bozucu şemalar ile romantik ilişki ve partnerodaklı obsesif kompulsif belirtiler arasındaki ilişkide mükemmeliyetçilik ve belirsizliğe tahammülsüzlüğün aracı rolü. Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Werner, N. S., Duschek, S., & Schandry, R. (2009). Relationships between affective states and decision-making. International Journal of Psychophysiology, 74(3), 259-265.

Yıldız, A. B., & Doğu, G. A. (2022). Covid-19 pandemisinde sporcuların depresyon ve kaygı düzeylerinin incelenmesi. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(1), 105-112.

Yıldız, B. (2018). Çalışan ve çalışmayan kadınların sosyal görünüş kaygısı ve psikolojik iyi oluş açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yüksel, B. (2014). Kaygı belirtilerini açıklamada bağlanma, pozitif ve negatif duygu düzenleme ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki ilişkiyi bütünleyici model arayışı. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ziyalan, M. G. (2019). Üniversite öğrencilerinde sürekli kaygı düzeyi ve bilişsel

davranışsal kaçınma ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Published

2023-06-02

How to Cite

ÖNEL, F., & BURAN, A. (2023). Investigation of the Relationship Between Intolerance of Uncertainty, Decision Making and Anxiety in Romantic Relationships of University Students. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 7(2), 574–593. https://doi.org/10.5281/zenodo.7992258

Issue

Section

Articles