Compilation On Social Anxiety Disorder And Mindfulness


Abstract views: 46 / PDF downloads: 49

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12511391

Keywords:

anxiety, social anxiety disorder, mindfulness

Abstract

The purpose of this review study is to examine the use of Mindfulness therapy in individuals with Social Anxiety Disorder. In this study, the compilation method was used and no field study or any scale was used. As a result of the studies, it has been seen that the mindfulness therapy method is a healing, low-cost and treatable method. It has been found that the symptoms decrease and disappear in a short time after the mindfulness therapy method is applied to individuals suffering from Social Anxiety Disorder, and it is a positive treatment method. For this reason, mindfulness therapy is an effective method in the treatment of social anxiety disorder.

References

Akça, H. S. (2021). Çocuklarda bilinçli farkındalık uygulamalarının kaygı düzeyleri üzerine etkisi: Sistematik bir derleme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İstanbul.

Aktepe, İ. ve Tolan, Ö. (2020). Bilinçli farkındalık: Güncel bir gözden geçirme mindfulness. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, 12(4), 534-561.

Akyol Bircan, Y. ve Çakmak, A. F. (2023). Mindfulness (farkındalık) olgusu üzerine kavramsal bir araştırma. Turkish Management Rewiew, 2(1), 54-69.

APA (2013) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed. (DSM-5). Washington, DC, American Psychiatric Association.

Arslan, Z., Emre, O., Varlıklıöz, K., Ulutaş Keskinkılıç, A., Alagöz, N. ve Akto, S. (2022). Türkiye’ de sosyal kaygı ve sosyal fobi ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. DergiPark, 6(2), 278-305.

Atarbay, S. (2017). Farklı bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerinin psikolojik dayanıklılıklarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Burkovik, Y. (2021, 30 Ocak). Sosyal fobi nedir? Sosyal fobinin belirtileri. NP İstanbul.

Ciccarelli, S.K. ve White, J. N. (2019). Psikoloji bir keşif gezintisi. D. N. Şahin (Ed.), Kaygı bozuklukları içinde (s. 459-460). Nobel Akademik Yayıncılık.

Dilbaz, N. (1997). Sosyal fobi. Psikiyatri Dünyası, 1(1), 18-24.

Dilbaz, N. (2000). Sosyal anksiyete bozukluğu: Tanı, epidemiyoloji, etiyoloji, klinik ve ayrıca tanı. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2(3), 3-21.

Doğan, T. (2009). Bilişsel ve kendini değerlendirme süreçlerinin sosyal anksiyete açısından incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Eldoğan, D. (2017). Sosyal anksiyete bozukluğu belirti düzeyi yüksek ve düşük olan bireylerin çeşitli psikolojik değişkenler ve bilişsel yanlılıklar açısından karşılaştırılması: Bir bilgece farkındalık temelli psikoeğitim programı önerisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Eldoğan, D. (2018). Sosyal anksiyete bozukluğunun alt tipleri: Heterojen bir tanı kategorisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, 10(2), 212-227.

Goldin, P., Ziv, M., Jazaieri, H. ve Gross, J. J. (2012). Randomized controlled trial of mindfulness- based stress reduction versus aerobic exercise: Effects on the self- referential brain network in social anxiety disorder. Frontiers İn Human Neuroscience, 6(295), 1-16.

Goldin, P. R., Morrison, A., Jazaieri, H., Brozovich, F., Heimberg, R. ve Gross, J. J. (2016). Group CBT versus MBSR for social anxiety disorder: A randomized controlled trial. American Psychological Association, 1-33

Kermen, U., İlçin Tosun, N. ve Doğan, U. (2016). Yaşam doyumu ve psikolojik iyi oluşun yordayıcısı olarak sosyal kaygı. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(2), 20-29.

Kocabal, M. ve Ceylan, M. (2022). Bilinçli farkındalık, motivasyon ve akademik performans arasındaki ilişkinin incelenmesi. Erciyes Akademi Dergisi, 36(4), 2140-2159.

Kocovski, N. L., Fleming, J. E., Hawley, L. L., Huta, V. ve Antony, M. M. (2013). Mindfulness and acceptance- based group therapy versus traditional cognitive behavioral group therapy for social anxiety disorder: A randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 51(2013), 889-898.

Koszycki, D., Guérin, E., DiMillo, J. ve Bradwejn, J. (2020). Randomized trial of cognitive behaviour group therapy and a mindfulness- based intervention for social anxiety disorder: Preliminary findings. Wiley, 28, 200-218.

Muhtar, G. ve Çakmak Tolan, Ö. (2021). Sosyal anksiyete bozukluğu olan yetişkinlerde bilinçli farkındalık temelli müdahelelerin etkililiği: Sistematik bir gözden geçirme. İstanbul University Press, 41(2), 427-458.

Noda, S., Shirotsuki, K. ve Nakao, M. (2024). Low- intensity mindfulness and cognitive- behavioral therapy for social anxiety: A pilot randomized controlled trial. BMC Psychatry, 24(190), 1-16.

Öztürk, A. (2014). Sosyal kaygıyı açıklayan yaklaşımlar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 15-26.

Piet, J., Hougaard, E., Hecksher, M. S. ve Rosenberg, N. K. (2010). A randomized pilot study of mindfulness- based cognitive therapy and group cognitive- behavioral therapy for young adults with social phobia. Scandinavian Journal of Psychology, 51, 403-410.

Piet, J. (2012). Mindfulness- based therapy for social phobia, recurrent depression and psychological sypmtoms in cancer patients and survivors. Yayımlanmamış doktora tezi, Aarhus University, Danimarka.

Plotnik, R. (2020). Psikoloji’ye giriş. T. Geniş (Ed), Uygulama: Fobilerin tedavi edilmesi içinde (s. 524-525). Kaknüs Yayınları.

Soylamış, İ. (2018, Eylül). Sosyal fobiye psikodinamik yaklaşımlar açısından bir bakış. Tavsiye Ediyorum.

Şahin, M. (2019). Korku, kaygı ve kaygı (anksiyete) bozuklukları. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(10), 117-135.

Tuncer, N. (2017). Bir grup üniversite öğrencisinin belirlenen sosyal anksiyete düzeylerine göre bilinçli farkındalık ve yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Işık Üniversitesi, İstanbul.

Türkçapar, M. H. (1999). Sosyal fobinin psikolojik kuramı. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2, 247- 253.

Published

2024-06-24

How to Cite

AKBULUT, E., & KARAAZİZ, M. (2024). Compilation On Social Anxiety Disorder And Mindfulness. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 8(2), 94–105. https://doi.org/10.5281/zenodo.12511391

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>