Examination Of The Relationship Between Earthquake Anxiety, Anxiety, Stress And Depression In Turkey From The Perspective Of Psycological Flexibility


Abstract views: 59 / PDF downloads: 47

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12511620

Keywords:

Anxiety, Earthquake, Depression, Psychological Flexibility, Stress

Abstract

Earthquakes deeply affect many countries worldwide. As a result of the destructive earthquakes experienced in Turkey, many people have suffered both materially and spiritually. Earthquake anxiety arises as a result of the destructive earthquakes experienced. Our country has experienced many destructive earthquakes. Especially the earthquakes on February 6 2023 have led to an increase in earthquake anxiety in individuals. The purpose of this study is to examine earthquake anxiety, anxiety,stress  and depression that occur after major earthquakes in Turkey from the perspective of psychological flexibility. The study was conducted using the relational research method, which is one of the quantitative research methods. The population of the study consisted of adults aged 18 and over living in Turkey. The sample was created using the unknown sample method and consisted of 500 Turkish-speaking individuals aged 18 and over. The data for this study were collected using an informed consent form, a sociodemographic information form, the Psychological Flexibility Scale, and the Depression Anxiety Stress Scale-21. According to the results of the research, it has been found that anxiety,stress,depresion scale and earthquske anxiety scores statistically significantly and negatively predicted psychological flexibility scores. Based on these results, it is thought that as the level of psychological flexibility increases, depression, anxiety,stress and earthquake anxiety will decrease, and as psychological flexibility decreases, depression, anxiety, stress and earthquake anxiety may increase. Based on these findings, when initiatives aimed at increasing psychological flexibility are taken and awareness of psychological flexibility is raised in society, reductions in levels of depression, anxiety,stress and earthquake anxiety can be observed.

References

Açıkgöz, S. C. (2019). Depresyon, panik bozukluk ve yaygın anksiyete bozukluğunun psikolojik sağlamlık/dayanıklılıkla ilişkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi),İstanbul:Okan Üniversitesi.

Aldemir, Z. ( 2022). Covid-19 pandemisi sürecinde sağlık hizmetleri çalışanlarında anksiyete, koronavirüs fobisi,uyku kalitesi ve psikolojik esneklik durumlarının incelenmesi. ( Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi ), İstanbul :Bezmialem Vakıt Üniversitesi.

Arslan, G., & Yıldırım, M. (2020). Deprem Kaygısı ve Psikolojik Esneklik İlişkisi: Bir Öz-Değerlendirme Çalışması. Kriz Dergisi, 28(1), 53-64.

Brinkborg, H., Michanek, J., Hesser, H., & Berglund, G. (2011). Acceptance and commitment therapy for the treatment of stress among social workers: A randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 49(6-7), 389- 398. https://doi.org/10.1016/j.brat.2011.03.009

Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). "Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC)." Depression and Anxiety, 18(2), 76-82.

Çakır, B., & Dilmaç, B. (2023). Duygusal Farkındalık, Psikolojik Esneklik ve Yaşam Doyumu Arasındaki Yordayıcı İlişkiler. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli .Eğitim Fakültesi Dergisi , 5 (1), 148.

Demirbaş-Kurtoğlu, H. (2023). 2023 Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası Depremzedelerde Posttravmatik Stres Bozukluğu, Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu Yaygınlığının Araştırılması, Tıpta Uzmanlık Tezi, Gaziantep Üniversitesi- Pskiyatri Anabilim Dalı.

Ergin, D. & Arslan, S. (2020). "Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Esneklik ve Depresyon İlişkisi." Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21(1), 45-52.

Fledderus, M., Bohlmeijer, E. T., Smit, F., & Westerhof, G. J. (2010). Mental health promotions as a promising intervention for adult depression: the potential of acceptance and commitment therapy. Clinical Psychology Review, 30(5), 463-482.

Gürbüz, F., & Koyuncu, N. (2023). Çocuklar ve Deprem. 2nd International Conference on Scientific (s. 379). Konya: All Sciences Proceedings.

Gümüş, E. Ç. (2020). Özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynlere uygulanan kabul ve kararlılık terapisi temelli girişimlerin psikolojik sağlamlık depresyon anksiyete stres düzeylerine ve bakım yüküne etkisi.

Jones, A., & Smith, B. (2020). "Psychological Flexibility and Stress Relationship: A Meta-Analysis." Journal of Stress Research, 28(3), 215-230.

Kartepe, B. (2021). Psikolojik Danışmanların Mesleki Doyumları ile Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Bilişsel Esneklik Düzeyleri ve Stresle Başa Çıkma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Kessler, R. C., Nelson, C. B., McGonagle, K. A., Liu, J., Swartz, M. ve Blazer, D. G. (1996). Comorbidity of DSM-III-R major depressive disorder in the general population: results from the US National Comorbidity Survey. The British journal of psychiatry. Supplement, (30), 17–30.

Meşe, H. R. (2021). Çocukluk çağı travmaları, psikolojik katılık ve psikolojik esneklik ile depresyon, anksiyete ve stres arasındaki ilişkilerin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul :İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.

Önen, C. İ. (2021). Yaygın anksiyete semptomlarının yordanmasında üstbiliş, bilinçli farkındalık ve psikolojik esnekliğin rolü (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul.

Özdemir, F. (2020). Deprem Kaygısı ve Psikolojik Esneklik: Türkiye’deki Yetişkin Bireyler Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(3), 372-390.

Öztürk, P. D., & Uluşahin, P. (2011). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. İstanbul: Nobel Tıp Kitapları.

Özyeşil, Z., & Altın, M. (2018). Psikolojik esneklik, anksiyete ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Maltepe Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi, 10(1), 595-614.

Smith, B. W., Dalen, J., Wiggins, K., Tooley, E., Christopher, P., & Bernard, J. (2008). "The brief resilience scale: Assessing the ability to bounce back." International Journal of Behavioral Medicine, 15(3), 194-200.

Smith, J., Johnson, A., & Brown, L. (2019). "Stress and Psychological Flexibility: A Relationship Analysis." Journal of Stress and Health, 25(2), 123-135.

Soylu, N., & Kılıç, C. (2017). Anksiyete ve stresle başa çıkmada psikolojik esnekliğin rolü: Klinik bir inceleme. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 24(4), 278-290.

Trindade, I. A., Mendes, A. L. and Ferreira, N. B. (2019). The moderating effect of psychological flexibility on the link between learned helplessness and depression symptomatology: A preliminary study. Journal of Contextual Behavioral Science, 15, 68-72. doi.org/10.1016/j.jcbs.2019.12.001

Tural, Ü., Coşkun, B., Onder, E., Corapcıoglu, A., & , M. (2004). Psychological consequences of the 1999 earthquake in Turkey. Journal of Traumatic Stress, 17(2), 133-139.

Türkçapar, H. (2004). Anksiyete bozukluğu ve depresyonun tanısal ilişkileri. Klinik Psikiyatri, 4, 12-16.

Wang, J., Fang, S., Yang, C., Tang, X., Zhu, L., & Nie, Y. (2023). The Relationship Between Psychological Flexibility and Depression, Anxiety, and Stress: A Latent Profile Analysis. Psychology Research and Behavior Management. Dove Medical Press.

Yılmaz, E. (2018). "Psikolojik Esneklik ve Depresyon Arasındaki İlişki: Bir Kamu Çalışanları Örneği." Türk Psikoloji Dergisi, 33(82), 67-76

Published

2024-06-24

How to Cite

KARAKIŞ, S., & KARAAZİZ, M. (2024). Examination Of The Relationship Between Earthquake Anxiety, Anxiety, Stress And Depression In Turkey From The Perspective Of Psycological Flexibility. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 8(2), 131–144. https://doi.org/10.5281/zenodo.12511620

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>